اشتراک سفیر فرانسه در ملاقات و گفتگو میان هیئت تجارت اتحادیهء اروپا – افغانستان با معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان

بروز یکشنبه ۱۲ می ۲۰۱۹ میلادی مصادف به ۲۲ ثور ۱۳۹۸ هجری شمسی، آقای سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان هیئت شورای تجارت اتحادیهءاروپا - افغانستان را باحضورداشت مسئولین و اراکین عالیرتبه ذیربط مسئله جهت انجام گفتگوی مفصل و سازنده درمورد شرایط داد و ستد،... و چگونگی سرمایه گذاری با درنظرداشت سیر تحول اوضاع امنیتی در کشور بحضور پذیرفت.

JPEG

آقای داوید مارتینون، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان درکنار هیئت شورای تجارت اتحادیهءاروپا – افغانستان نیز در این جلسه کاری اشتراک ورزید. اشتراک کنندگان در این مشافهه رسمی جامعهء تجاری افغانستان را هادی جد و جهد در راستای ایجاد مشاغل و کاهش فقر توصیف نمودند.

JPEG

تاریخ نشر 14/05/2019

قسمت بالایی صفحه