اشتراک سفیر فرانسه در مراسم تفویض مدال افتخاری میر مسجدی خان به داکتر شِسون (کابل، ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ / ۱۹ حوت ۱۳۹۶)

آقای فرانسوا ریشیهِ، سفیر کبیر جمهوری فرانسه مقیم کابل، بروز شنبه ۱۰ مارچ ۲۰۱۸ میلادی مصادف به ۱۹ حوت ۱۳۹۶ هجری شمسی، در مراسمی که به افتخار داکتر اِریک شِسون، مربوط به گروه طبیبان فرانسوی، رئیس انجمن "زنجیر امید" و عضو انستیتیوت طبی فرانسوی برای طفل و مادر، تدویر یافته بود، اشتراک ورزید.

JPEG

طی این مراسم در قصر ریاست جمهوری، داکتر شِسون بخاطر عرضهء خدمات ارزنده و پیگیراش در بخش بهبود امورطبی و صحی در افغانستان، با تفویض مدال افتخاری میر مسجدی خان مفتخر گردید.

تاریخ نشر 11/03/2018

قسمت بالایی صفحه