اشتراک افغانستان در گفتمان شهروند جهان در بارهءاقلیم و انرژی (6 جون 2015 مصادف به 16 جوزا 1394) [fr]

بتاریخ 6 جون 2015 مصادف به 16 جوزا 1394، یک گفتمان شهروند جهان دربارهءاقلیم و
انرژی با اشتراک 400 10 تن از شهروندان 83 کشور مربوط به 5 قاره و 15 جزیره، دایر گردید. صد شهروند در افغانستان، مانند ممالک دیگر در یومِ معلومات و جرو بحث شرکت ورزیدند. این روز خاص با آنها زمینه را مساعد ساخت تا نظریات خودرا بر پنج موضوع کَلیدی مذاکرات بیست و یکمین کنفرانس اعضاَی کوپ – 21 (COP21) که در ماه دسامبر 2015 در پاریس برگزار می شود، اظهار نمایند.

سایتء"دیدگاه های جهان وسیع" به شهروندان فُرصت داد تا جهت سهیم بودن در تصامیم مردمی، تعاملات مذاکرات بین المللی را واضحاً درک نموده و از آن خود سازند. برای تحکیم نتایجی که عین معیارهای کیفیت را مراعات نموده بتواند، تشریفات مشابهی در یک کشور تا کشور دیگری تطبیق گردید. برعلاوه، معیارهای فوق الذکر از تاریخ 7 جون (17 جوزا) در انترنِت به دسترس شهروندان علاقه مند قرار گرفت.

این رویکاری حامل اهداف بُلند، با حمایت مرکز افغانستان پوهنتون کابل (ACKU) و یک انجمن فرانسوی انسجام یافت. بدین منوال، دستورالعمل های پیشنهاد شده از جانب شهروندان طی "دیدگاه های جهان وسیع" دربارهء اقلیم و انرژی موَرخ ماه جون 2015، به مذاکره کنندگانء میان جلسه ای روز 15 جون 2015 (25 جوزا 1394) و همچنان در جریان رویداد بزرگ جی-60 باقی مانده به کوپ – 21 (COP21) در پاریس ارائه خواهد شد.

برای معلومات مزید، با سایت ذیل بپیوندید :
http://climateandenergy.wwviews.org/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه