اسپانیا – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست خبری (۲ اکتوبر ۲۰۱۷ / ۱۰ میزان ۱۳۹۶)

سوال : آیا حکومت فرانسه بعد از بوقوع پیوستن رویدادهای دیروز در کاتالونیا و با مجروح شدن بیش از ۸۰۰ تن طی روز همه پرسی برای استرداد استقلال، از بابت ادامه و تحول شرایط و اوضاع احساس تشویش و نگرانی می کند، زیرا یک اعتصاب سراسی بزودی اعلام خواهد شد و پارلمان کاتالونیا در روزهای آینده می تواند اعلان استقلال نماید ؟ آیا وساطت اروپا مناسب و بجا خواهد بود ؟ آیا فرانسه، جهت آرامش اوضاع در یک کشور همجوار و دوست، گرفتن ابتکاری را پیش بین است ؟

جواب : فرانسه به اتحاد و تمامیت اسپانیا، که یک کشور دوست بوده و ندای اش در صحنهء اروپا جایگاه بسزآیی دارد، وابستگی داشته، ارج می گذارد.

ما اعلامیه های مختلف صادر شده مورخ اول اکتوبر، بخصوص پیشنهاد رئیس حکومت اسپانیا را مبنی بر روی دست گرفتن زمینه تفکر و اندیشیدن مشترک با همه نیروی های سیاسی حاضر در پارلمان، درک و ثبت نمودیم.

ما بر توانمندی نظام مردم سالار اسپانیا در قبال پیشبرد یک گفتمان سیاسی آرام درچوکات مشروعیت و مفادات قانون اساسی، اعتماد کامل داریم.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/espagne/evenements/article/espagne-q-r-extrait-du-point-de-presse-02-10-17-230018

تاریخ نشر 03/10/2017

قسمت بالایی صفحه