اسلحه کیمیاوی – افزایش بودجهء سازمان منع اسلحه کیمیاوی (۱۹ و ۲۰ نوامبر ۲۰۱۸ / ۲۸ و ۲۹عقرب ۱۳۹۷)

جمهوری فرانسه از اتخاذ تصمیم مورخ ۲۰ نوامبر (۲۹ عقرب) گذشته از سوی کنفرانس دول عضو سازمان منع اسلحه کیمیاوی (او.آی.ای.سی.) مبنی بر افزایش بودجهء این سازمان برای سال ۲۰۱۹ میلادی (۱۳۹۸ هجری شمسی)، استقبال میکند.

این افزایش %۲،۴ فیصدی بودجهء سازمان منع اسلحه کیمیاوی (او.آی.ای.سی.)، زمینهء تقویهء ظرفیت های اش را در امر تشخیص و تثبیت عاملین استفاده از اسلحه کیمیاوی، وهمچنان ارائهء پاسخ بهتر به بروز مجدد استعمال اسلحه کیمیاوی در جهان، بخصوص در کشورهای سوریه، مالیزیا و در سرزمین بریتانیا مساعد می سازد.

اخذ این تصمیم بر تعهدی مورخ ماه جون (جوزا/سرطان) کشورهای مشارکت بین المللی علیه معافیت از بکارگیری اسلحه کیمیاوی، - ابتکاری که از سوی جمهوری فرانسه آغاز گردیده است -، صحه گذاشت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/desarmement-et-non-proliferation/evenements-lies-au-desarmement-et-a-la-non-proliferation/evenements-lies-aux-armes-chimiques/article/armes-chimiques-augmentation-du-budget-de-l-organisation-pour-l-interdiction

تاریخ نشر 02/12/2018

قسمت بالایی صفحه