اسرائیل / سرزمین های فلسطین – تخریب ساختارهای امور بشردوستانه (۱۱ آگست ۲۰۱۶ / ۲۱ اسد ۱۳۹۵)

فرانسه عمل تخریب چندین ساختمان در قریهء فلسطینی نبی ساموئل (واقع در کنارهء غربی رود اُردن) را از سوی قشون اسرائیل بتاریخ ۳ آگست (۱۳ اسد)، محکوم کرده و در اینجا قابل یادآوری است که فرانسه تأسیسات مذکور را تمویل مالی می نماید. از آغاز سال جاری ۲۰۱۶ میلادی بدینسو و بخصوص بعد از انهدام یک باب مکتب در ماه فبروری گذشته، این سومین باری است که مقامات اسرائیلی عماراتی را که بواسطهء امداد بشردوستانهء فرانسه اکمال و تمویل می گردد، یا تخریب یا ضبط می کنند.

در حالیکه یک تعداد دیگری از پروژه های تمویل شده از سوی اتحادیهء اروپا نیز در جنوب هِبرون ویران گردیده است، فرانسه در مقابل تسریع روند انهدام یا ضبط تأسیسات امور بشردوستانه ای که مربوط به مردم فلسطین در زون "سی" می شود، اظهار نگرانی عمیق می نماید.

ما بر مقامات اسرائیلی صدا می کنیم تا به این عملیاتی که در مغایرت با حقوق بین المللی قرار دارد، نقطهء پایان نهند. فرانسه جانبداری خویش را با راه حل برای موجودیت دو دولت مجدداً اعلام می دارد.

برای دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/la-france-et-israel/evenements/article/israel-territoires-palestiniens-destructions-de-structures-humanitaires-11-08

تاریخ نشر 16/08/2016

قسمت بالایی صفحه