اسرائیل/سرزمین های فلسطینی – کنفرانس برای صلح در شرق نزدیک (۱۵ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۶ جدی ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه، بتاریخ ۱۵ جنوری ۲۰۱۷ (۲۶ جدی ۱۳۹۵)، از ۷۰ کشور و موسسات بین المللی برای یک کنفرانس جهانی درمورد صلح در شرق نزدیک، در شهر پاریس پذیرایی بعمل آورد. آقای فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه در این کنفرانس نطقی ایراد نمود.

این گردهمایی بین المللی، در چوکات ابتکار برای صلح در شرق نزدیک که از سوی کشور فرانسه طی جلسه مورخ ۳ جون ۲۰۱۶ راه اندازی شده بود، تدویر گردید.

در این نشست، جامعه جهانی وابستگی خویش را به راه حل برای موجودیت همزمان دو دولت اسرائیل و فلسطینی که در کنارهم در فضای صلح و امنیت بسربرند، رسماً تأکید مجدد ورزید ؛ این راه حل سیاسی یگانه ضامن صلح پایدار است. اشتراک کنندگان کنفرانس از نیازمندی عاجل برای حفظ این راه حلی که ماندگاری اش در اثر ادامه اشغالگری و خشونت تحت تهدید واقع شده است، تذکار بعمل آوردند.

اشتراک کنندگان نشست بر محراق سه مسئله، امور روی دست گرفته شده بعد از جلسه وزارتی مورخ ۳ جون ۲۰۱۶ را مورد تدقیق و جمعه بندی قرار دادند : کدام مشوقات اقتصادی برای دو طرف ذیدخل قضیه، چگونه میتوان ظرفیت های دولت آینده فلسطین را استحکام بخشید و چگونه از سرگیری گفتگو میان جوامع مدنی اسرائیلی و فلسطینی پشتیبانی نمود ؟

آرزومندی و هدف این کنفرانس بین المللی، ایجاد جو و فضای مناسب و رضایت بخش جهت از سرگیری مذاکرات دوجانبه و مستقیم میان اطراف ذیدخل قضیه با اعطأی پشتیبانی ملموس به جد و جهد شان در راستای صلح، بود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/israel-territoires-palestiniens/processus-de-paix/initiative-pour-la-paix-au-proche-orient/article/israel-territoires-palestiniens-conference-pour-la-paix-au-proche-orient-15-01

تاریخ نشر 16/01/2017

قسمت بالایی صفحه