استعلام منحصر به فرد درمورد عدم موجودیت علائم و اعراض مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" نزد مسافر [fr]

منبعد، هر مسافری که عزم و قصد سفر به فرانسه را دارد، باید قبل از تطبیق اقدامات ورودی و جابجایی مسافرین در طیاره یا در یک واسطهء نقلیه دیگر و برعلاوه تقدیم تصدیقنامهء عزیمت بین المللی موهن برای شهرهای بزرگ و قلمرو فرانسه، یک استعلام منحصر به فرد مصدق عدم موجودیت علائم و اعراض مرض عفونی و ساری ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" نزد مسافر را به حمال ذیربط مسئله یا مسئول امور حمل و نقل هوایی ارائه نماید.

استعلام منحصر به فرد درمورد عدم موجودیت علائم و اعراض مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" :

PDF - 517 kb
(PDF - 517 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه