استرالیا – زیلاند جدید – گرامیداشت از بیست و پنجمین سالگرد عقد توافقنامهء "فرانز" – (FRANZ) (۲۲ دسامبر۲۰۱۷ / اول جدی ۱۳۹۶)

ما، بروز جمعه ۲۲ دسامبر ۲۰۱۷ میلادی برابر با اول جدی ۱۳۹۶ هجری شمسی از بیست پنجمین سالگرد عقد توافقنامهء سه جانبه میان کشورهای فرانسه، استرالیا و زیلاند جدید (معروف به نظم و ترتیبات "فرانز" - FRANZ) تجلیل نمودیم.

JPEG

این نظم و ترتیبی که در سال ۱۹۹۲ میلادی (۱۳۷۱ هجری شمسی) تصویب و عقد گردید، زمینهء هماهنگی امر امداد رسانی کشورهای فرانسه، استرالیا و زیلاند جدید را بسود جزایر مستقل واقع اقیانوس آرام حین وقوع حوادث طبیعی فراهم می سازد. این توافقنانه سه جانبه، درحالیکه نوسان و شدت وقوع حوادث و آفات طبیعی به دلیل تغییرات اقلیمی رو به تصاعد گذاشته است و در گام نخست همین جزایر مستقل یا دول مطلق محاط به بحر را قربانی خود می سازد، چون ابزار کارآ و موثرمحسوب می گردد.

جمهوری فرانسه از بیست و پنج سال بدینسو بخاطر داشتن وسایل اعزام بعید نیروهای نظامی خویش که در کالِدونی جدید و پولِنیزی فرانسوی مستقراند، قادر به سهمگیری در بیش از دستکم پانزده عملیات معاونت و کمک در ساحهء اقیانوس آرام گردید : یعنی در فیجی، وانواتو، جزایر سلیمان، نییو، پاپوازی گینهِ جدید، تونگا، تووالو و یا هم در جزایر کووک. طی آخرین دوره رهبری این ساختار مثلثی از سوی جمهوری فرانسه (۲۰۱۵ – ۲۰۱۷ میلادی / ۱۳۹۴ – ۱۳۹۶ هجری شمسی)، پاسخ های سریع و مطابق به وضعیت حاد بعد از عبور توفان ها و گردبادهای مهیب بحری بنام های وینستون (در فیجی) و دونا (در وانواتو) ارائه گردید.

مقام وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه درچوکات مفردات معاهدهء "فرانز"، بذریعهء صندوق وجهی اضطراری امداد بشر بشردوستانه خویش عملیات مذکور را تمویل مالی می کند.

جهت دریافت معلومات مزید درزمینه :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/australie/evenements/article/australie-nouvelle-zelande-vingt-cinquieme-anniversaire-de-l-accord-franz-22-12

تاریخ نشر 07/01/2018

قسمت بالایی صفحه