استرالیا – زئلاند جدید – نبرد عظیم ( روز قطعات اردوی استرالیا و زئلاند جدید، ۲۵ اپریل ۲۰۱۷ / ۵ ثور ۱۳۹۶)

ما الیوم سه شنبه ۲۵ اپریل ۲۰۱۷ میلادی (۵ ثور ۱۳۹۶ هجری شمسی) - مصادف به روز قطعات اردوی استرالیا و زئلاند جدید - از خاطرات و کارنامه های ۰۰۰ ۳۳۲ سرباز استرالیایی و ۰۰۰ ۱۲۸ سرباز نئو زئلاندی که حین جنگ جهانی اول برای دفاع از آزادی و ارزش های مردم سالاری به فرانسه آمدند و رزمیدند، یادبود بعمل آورده و به ایشان ادأی احترام می نماییم.

JPEG

این تاریخ نه تنها دخول قطعات نظامی دو کشور مذکور را در نبرد عظیم، یعنی در کشور ترکیه با جنگ گالیپولی در سال ۱۹۱۵ میلادی (۱۲۹۴ هجری شمسی) رقم می زند، بل راوی آزادی و استخلاص ویلیهِ – بروتونو (منطقهء سوم) سه سال بعد از آن زمان نیز است. تاریخ مذکور همچنان از ۰۰۰ ۶۰ استرالیایی و نئو زئلاندی که در طول جنگ جهانی اول در میادین درگیری های خونبار و صعب جان باختند، یادبود می کند.

JPEG

کشور فرانسه هرگز ایثار و قربانی این مردانی که سر و جان های شان را در راه صلح و آزادی فدا نمودند، فراموش نمی کند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/australie/evenements/article/australie-nouvelle-zelande-grande-guerre-25-04-17

تاریخ نشر 26/04/2017

قسمت بالایی صفحه