استاژ آموزشی آله جستجو و ردیابی برای پولیس مرکز مبارزه با تروریسم افغانستان

در اوایل ماه اکتوبر سال ۲۰۱۶ سرویس امنیت داخلی سفارت فرانسه در کابل، برنامه آموزشی چهار روزه ای را برای پولیس مرکز مبارزه با تروریسم وزارت امور داخله برگزار کرد.

JPEG

در این برنامه دو متخصص فرانسوی داشته های شان را با پولیس مبارزه برضد تروریسم وزارت امور داخله شریک ساختند. همچنین در این برنامه آموزش ۱۶ تن شرکت کرده بودند که در میان آنها یک خانم نیز وجود داشت. اشتراک کننده گان روش های استفاده از آله جستجو و ردیابی GPS/GSM و کاربرد عملی آن را در زمینه های جستجو و ردیابی آموزش دیدند. از این آله قرار است نخست در ساختمان مرکز مبارزه برضد تروریسم استفاده شده و سپس تمرین عملی آن در شهر کابل اجرا گردد.

در مراسم که به مناسبت خاتمه یافتن این استاژ چهار روزه دایر گردید، در آن سفیر فرانسه و معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله اشتراک ورزیده بودند. در این مراسم کشور فرانسه به تعداد ۱۰ عدد آله جستجو و ردیابی GPS/GSM را به مرکز مبارزه برضد تروریسم وزارت امور داخله افغانستان اهدأ کرد. معین ارشد امنیتی وزارت امور داخله طی سخنانی از فرانسه به خاطر مبارزه برضد شبکه های تروریستی سپاسگزاری کرد و ابراز امیدواری نمود که این روند در آینده نیز ادامه پیدا کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه