استاد ژان – لووک راسین یک سلسله کنفرانس های را در کابل دایر نمود. [fr]

استاد ژان – لووک راسین، کارشناس کشور هندوستان و روابط هند و پاکستان، بدعوت بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه، از تاریخ ۲۸ تا ۳۱ جنوری ۲۰۱۶ (از۸ الی ۱۱ دلو ۱۳۹۴) بازدیدی از کابل بعمل آورد.

استاد ژان – لووک راسین، قبلاً در سال ۲۰۱۴ جهت اشتراک در گفتمان هرات که از سوی انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان تنظیم گردیده بود، به کشور آمده بود. این دومین سفر وی بنا بدعوت بخش همکاری و فعالیت های فرهنگی سفارت فرانسه صورت پذیرفت.

JPEG

آقای ژان - لووک راسین آمر خبره پژوهش در نهاد ملی مطالعات علمی و در مرکز تحقیقات هند و جنوب آسیا مربوط به مکتب مطالعات عالی علوم اجتماعی و معاون مرکز آسیا است. نامبرده نیز مشاور علمی در بنیاد منزل علوم بشری بوده و در بنیاد مذکور برنامهء همکاری دوجانبه با هندوستان را طی ده سال رهبری کرد. استاد راسین در مورد تکاپوی تغییر هندوستانی در حال ظهور و راهبرد ادغام هند در نظم جدید جهانی و جئوپولیتیک جنوب آسیا، کار و تدقیق می نماید.

برای معلومات مزید و دریافت نوشته های چاپ شده پروفیسور ژان – لووک راسین، بر ربط برقی ذیل کلیک کنید : http://www.centreasia.eu/auteur/jea...

دومین اقامت استاد راسین در کابل به موصوف زمینه را مساعد ساخت تا با مسئولین بنیادهای عمده تفکر و اندیشه افغان یا مراکز تفکری که در افغانستان فعالیت دارند، مجدداً ملاقات نماید و همچنان با استفاده از این فُرصت، ارتباطات اش را با انستیتیوت مطالعات ستراتیژیک افغانستان تحکیم بخشیده و در آنجا کنفرانسی تحت عنوان "سیاست هند در جنوب آسیا بعد از به قدرت رسیدن صدراعظم ناریندرا مودی" ارائه کرد.

از استاد راسین بعداً در انستیتیوت دپیلوماتیک افغانستان پذیرایی بعمل آمد و مشارالیه برای تعداد کثیری از دیپلومات های افغان چه از قبل برحال در مقام و چه در زمان آموزش و فراگیری مسلک، دیدگاه خویش را از اوضاع افغانستان، آنطوریکه از آنسوی خط یعنی از هند و پاکستان می توان نگرش و درک کرد، بسط و وضاحت داد. در نشست یادشده، استاد ژان – لووک راسین با مستمعین خود در مورد گفتگوی سیاسی میان افغانستان و پاکستان و همچنان در چگونگی روال جاری مصالحهء بین الافغانی تبادل نظر نمود. قابل یادآوری نیز می باشد که در ختم کنفرانس، مهمان دانشمند جهت صرف طعام از جانب آقای داکتر نصیر اندیشه معین وزارت امور خارجه معهء آقای سفیر حمیدالله ناصرضیأ رئیس بخش اروپا وزارت، دعوت شده بود.

JPEG

استاد راسین در اخیر ایام اقامت اش در افغانستان، یک مصاحبه طولانی با شبکه تلویزیونی طلوع نیوز انجام داد و بالاخره، آخرین جلسه را در مقر سفارت فرانسه برای کارمندان دیپلوماتیک فرانسوی و به بخشی از مجتمع فرانسوی زبانان کابل دایر کرد. سخنرانی اخیر این استاد خبره، بر زاویه تحلیل پاکستان - محوری که می توان از روند مذاکرات جاری در چهارچوب گفتگوهای چهار جانبهء افغانستان/پاکستان/امریکا/چین استنباط نمود، تمرکز داشت.

JPEG

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه