از کارآموزان نظامی سابق افغان در مقر سفارت فرانسه پذیرایی بعمل آمد [fr]

با آغاز مجدد همکاری نظامی (بعد از ۲۵ سال قطع روابط)، از سال ۲۰۰۲ بدینسو ده ها تن از افسران افغان دوره های آموزشی کم و بیش طولانی را در مکاتب "کوئیکیدان" فرانسه و آنهم در مدارس تخصصی چون مکتب مساعی قرارگاه و مکتب ارکان الحرب پیگیری نموده اند.

برنامه فعلی همکاری نظامی بر تعلیمات نخبگان، تمرین برای تحکم نفوذ و صلاحیت و تدریس لسان فرانسوی تمرکز داشته و مطابق به ماده ها و مفردات مندرجه پیمان دوستی و همکاری میان فرانسه و افغانستان منعقدهء سال ۲۰۱۲، درسال جاری ۲۰۱۶ تمدید خواهد شد. تقرب معیاد اختتام این پیمان، فُرصت مناسبی بود تا به ابتکار آقای ژان – میشل مارلو سفیر فرانسه در افغانستان، کارآموزان سابق افغان، بتاریخ ۱۰ فبروری ۲۰۱۶ (۲۱ دلو ۱۳۹۴) در یک ضیافتی تدوین یافته درمقر سفارت فرانسه دعوت شوند.

JPEG

دگروال ژان – میشل مییهِ، اتاشه نظامی خطاب به تقریباً سی تن از سرافسران افغانی حاضر در محفل، قبل از آنکه در تالار چند مسیر کاری را برای آینده مطرح سازد، جمع بندی ای از عملکردها در ساحهء همکاری نظامی جانبین ترتیب داده و ارائه کرد. دگروال مییهِ براهمیت و کیفیت رابطه ای که فرانسه را با کارآموزان اسبق پیوند می دهد، نیز تأکید ورزید. نامبرده همچنان تلاش های انجام داده شده نزد مقامات افغان جهت استخدام به بهترین سطع استعداد و شایستگی افسران تعلیم یافته در فرانسه حین برگشت شان به کشور را خاطر نشان ساخت.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه