۱- ازدواج [fr]

روند : قبل و بعد از برگزاری مراسم ازدواج

روند رونویسی یا تسجیل ازدواج تان در اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی جمهوری فرانسه حاوی سه مرحله آتی است :

۱. قبل از ازدواج : نشر و نصب آگهی عامه از سوی سفارت کبرای جمهوری فرانسه مقیم جمهوری اسلامی افغانستان

هر تبعهء فرانسوی مطابق به قانون مورخ ۱۴ ماه نوامبر سال ۲۰۰۶ میلادی loi du 14 novembre 2006 مرتبط به نظارت بر اعتبار ازدواج ها که بتاریخ اول ماه مارچ سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۰ حوت ۱۳۸۵ هجری شمسی) تنفیذ گردید، باید امر نشر و نصب آگهی عامه را قبل از برگزاری مراسم ازدواج که چه این مراسم در فرانسه تنظیم یابد و یا در خارج از کشور، مراعات کند.

معیاد روند نظر به مسکن یا اقامتگاه ازواج آینده می تواند متفاوت باشد، زیرا کار نشر و پخش اطلاعیه مربوطه را آمر ذیصلاح ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی شهر محل اسکان هر زوج به پیش برده، انجام می یابد. مثلاً، اگر زوج آینده در فرانسه مسکن گزین باشد، در این صورت سفارت جمهوری فرانسه برای نشر و نصب آگهی عامه به شاروالی شهر محل اقامت رو می آورد. قونسلگری این کشور بعداً تصدیقنامهء قابلیت حق ازدواج را عنوانی شما صادر خواهد کرد.

۲. برگزاری مراسم ازدواج از جانب یک مقام افغانستان

۳. بعد از مراسم عقد ازدواج : رونویسی یا تسجیل سند یا کارت ازدواج (نکاحنامه) افغانی از سوی اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی در شهر نانت جمهوری فرانسه

احضار زوج و زوجه آینده

زوج و زوجه آینده جهت انجام یک گفت و شنود در برابر آمر ذیصلاح ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی شهر مسکونی شان (کابل و محتملاً شهری که زوج ثانی در آن اقامت دارد) ممکن احضار و استجواب گردند. هدف از این احضاریه بررسی و وارسی صحت عقد این ازدواج در مطابقت با قوانین فرانسوی است. احضاریه متذکره نظر به قضیه می تواند قبل از نشر و نصب آگهی عامه یا حین رسیدگی به تقاضای رونویسی یا تسجیل سند یا کارت ازدواج (نکاحنامه) صورت گیرد.

اگر در نتیجهء گفت و شنود مذکور قونسلگری عمومی جمهوری فرانسه درمورد اعتبار ازدواجی پیش بینی یا برگزار شده شک و تردید داشته باشد، می تواند تصمیم گیرد تا پرونده را تحت مداقه، ارزیابی و قضاوت قاضی ارشد جمهوریت نزد ستره محکمهء شهر نانت فرانسه قرار دهد. یک ازدواج نظر به ماده های شماره ۱۴۴، ۱۴۶، ۱۴۶-۱، ۱۴۷، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۸۰ و ۱۹۱ قانون مدنی می تواند به ابطال رود.

اقدامات تان مرحله به مرحله

۱)- مرحلهء نخست : نشر و نصب آگهی عامه و صدور تصدیقنامهء قابلیت حق ازدواج

این نشر و نصب آگهی عامه در اثر تقاضای یک یا دو زوج فرانسوی تبار انجام می یابد.
جهت رسیدگی بهتر به مسئله، هر پرونده باید دستکم از ۶ الی ۸ هفته قبل از تاریخ ازدواج به دسترس ما قرار گیرد.

فهرست اسنادی که باید آماده و ارائه گردد :
- فورمه های معلومات و مشخصات :

PDF - 75.1 kb
Formulaire à remplir par les futurs conjoints
(PDF - 75.1 kb)

- اسناد یا مصادیق دیگر .....

هر پروندهء ناقص و ناتمام برگشت داده خواهد شد

تحویل دهی پروندهء تقاضای نشر و نصب آگهی عامه بذریعهء مراوده و مراسله مکاتیب به نشانی ذیل صورت می گیرد :

Ambassade de France en Afghanistan
Section consulaire
Sherpur Avenue, Shahr-e-Naw
PO BOX 1596
KABUL

سفارت جمهوری فرانســـه مقیم جمهوری اسلامی افغانســـتان
شعبهء قونسلی
جادهء شیرپور، شهرنو کابل
صندوق پُستی شماره ۱۵۹۶
کابـل – افغانســـتان

۲) - مرحلهء ثانی : عقد ازدواج تان نزد مقامات افغانستان

۳)- مرحلهء ثالث : ترتیب و تشکیل پروندهء رونویسی یا تسجیل سند یا کارت ازدواج افغانی (نکاحنامه)

قرارداد ازدواج :

اگر یک قرارداد ازدواج قبل ازدواج به قید توافق و تحریر درآید، حین رونویسی یا تسجیل اش از سوی اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی در سند یا کارت ازدواج (نکاحنامه) مرقوم و ضبط خواهد گردید.

اگر یک قرارداد ازدواج بعد از ازدواج به قید توافق و تحریر درآید، معهذأ این دیگر مربوط به شما است تا جهت درج و ضبطی که باید در سند یا کارت ازدواج (نکاحنامه) ای رونویس شده از سوی اداره مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی مشهود باشد، به قاضی ارشد جمهوریت شهر نانت مراجعه نمایید.

فهرست و فورمهء اسنادی که ضمیمه یا بدون تصدیق قابلیت حق ازدواج آماده و ارائه می گردد :

PDF - 17.1 kb
Demande de transcription d’un acte de mariage
(PDF - 17.1 kb)

تقاضاهای رونویسی یا تسجیل تنها بذریعهء مراوده و مراسله مکاتیب فقط به نشانی ذیل صورت می پذیرد : :

Ministère de l’Europe et des affaires étrangères
Service central d’état civil
Bureau rédaction 1
11, rue de la Maison blanche
44941 NANTES cedex 9
FRANCE
Br1.SCEC@diplomatie.gouv.fr

وزارت اروپا و امـور خارجــه جمـهوری فرانســـه
ریاست خدمات مرکزی ثبت احوال، نفوس و حالات مدنی
دفتر تحریر شماره ۱
۱۱، جادهء قصر سفید
۴۴۹۴۱ نانت سِدِکس ۹
جمـهوری فرانســـه

هر پرونده ناقص و ناتمام برگشت داده خواهد شد.

تاریخ نشر 27/03/2019

قسمت بالایی صفحه