ارژانتین – انتصاب جورج فوری بحیث وزیر روابط خارجی (۳۰ می ۲۰۱۷ / ۹ جوزا ۱۳۹۶)

ما به آقای جورج فوری بمناسبت انتصاب اش بحیث وزیر روابط خارجی ارژانتین، موفقیت های مزید را آرزومندیم.

JPEG

آقای جورج فوری، سفیر ارژانتین مقیم فرانسه و دوست فرانسه، یک نقش قاطعانه ای را در توسعهء رابطه دوجانبه مان ایفا نموده است.

ما با اغتنام از این فُرصت، کارکرد سلف اش، خانم سوزانا مالکورا را می ستاییم و با موصوفه فعالیت و همکاری نزدیک داشتیم.

فرانسه ارژانتین را از عزم اش به تحکیم گفتمان و همکاری مان، و آن چه دوجانبه باشد و یا در چهارچوب های چند جانبه، اطمینان خاطر می دهد.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/argentine/evenements/article/argentine-nomination-de-jorge-faurie-au-poste-de-ministre-des-relations

تاریخ نشر 01/06/2017

قسمت بالایی صفحه