اروپا / "او.اس.سی.او" – تعیین آقای هَرلِم دِزیر بحیث نمایندهء سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا، در امور آزادی رسانه ها (۱۸ جولای ۲۰۱۷ / ۲۷ سرطان ۱۳۹۶)

فرانسه از اخذ تصمیم در تفاهم و توافق همگان ۵۷ دولت عضو سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او)، مبنی بر انتصاب آقای هَرلِم دِزیر سر از تاریخ ۱۹ جولای ۲۰۱۷ میلادی (۲۸ سرطان ‍۱۳۹۶ هجری شمسی)، بسمت نمایندهء سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا در امور مربوط به آزادی رسانه ها استقبال می کند.

PNG

سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او.) یک سازمان بین المللی است که تمامی دولت های قارهء اروپا و همچنان ایالات متحده امریکا، کانادا، جمهوریت های آسیای مرکزی و مغولستان را گردهم می آورد، و نهاد مزبور در راستای ثبات، صلح و مردم سالاری جد و جهد می ورزد.

عرصه های صلاحیت و شایستگی این سازمان امنیت و همکاری در اروپا، خاصتاً همکاری در امور سیاسی و نظامی، اقتصادی و زیست محیطی، وهمچنان تعهدات عدیده ای را در بخش های حقوق بشر، مردم سالاری و قانونمندی احتوا می کند. این سازمان در سال ۱۹۹۴ میلادی (۱۳۷۳ هجری شمسی)، به دنبال تدویرکنفرانسی درمورد امنیت و همکاری در اروپا، و مستقر در شهر ویِن ایجاد گردید، و اتخاذ تصامیم در این ساختار در فضای تفاهم وتوافق ۵۷ دولت سهیم و عضو در بطن شورای دائمی یا شورای وزارتی که سالانه جلسات برگزار می کنند، صورت می پذیرد. دارالانشأ، مأموریت های ساحوی و سه نهاد مستقل ذیل، برنامه های کاری سازمان یادشده را پیاده می سازند : یعنی، دفتر نهادهای مردم سالار و حقوق بشر (بی.ای.دی.دی.اچ.)، کمیشنر عالی در امور اقلیت های ملی و نماینده برای آزادی رسانه ها.

JPEG

فرانسه با اغتنام از فُرصت دست داشته، از تعیین آقای توماس گرِمَنژهِ بحیث دبیر کُل، انتصاب خانم اینگیبور ژیسلادوتیر منحیث رئیسه جدید دفتر نهادهای مردم سالار و حقوق بشر (بی.ای.دی.دی.اچ.)، وهمچنان تقرری آقای لامبِرتو زانیهِ بسمت کمیشنر عالی در امور اقلیت های ملی استقبال و اظهار خرسندی می کند.

فرانسه به پشتیبانی خویش از کارکردهای سازمان تأمین امنیت و همکاری در اروپا (او.اس.سی.او.) و نهادهای مربوطه، بخصوص با دفاع کامل از تکمیل و حرمتگذاری به دورهء وظیفوی، خودکفایی و منابع آن، ادامه خواهد داد.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/europe-osce-nomination-d-harlem-desir-au-poste-de-representant-pour-la-liberte

تاریخ نشر 13/08/2017

قسمت بالایی صفحه