اروپا – ابتکار رئیس جمهوری فرانسه در راستای یک اروپای مقتدر، متحد و مردم سالار (۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ / ۴ میزان ۱۳۹۶)

آیا ممالک اروپایی درمقابل چالش های بزرگ عصر ما – یعنی، مسائلی چون دفاع و امنیت، موج مهاجرت های عظیم، انکشاف، تغییر اقلیم، انقلاب فنآوری دیجیتالی، مهار نمودن اقتصاد جهان شمول - ابزار لازمه دفاع از منافع و ارزش های شان را و تضمین و مطابقت الگوی مردم سالاری و اجتماعی ای که در جهان یکتا است، دریافتند ؟ آیا هرکدام شان به تنهایی منحصر به فرد خود قادر اند تا با این چالش ها رویارویی نمایند ؟

JPEG

ما دیگر نمی توانیم که عین سیاست ها، عادات و مراحل تکراری و عین بودجه را حفظ نماییم. برعلاوه، ما راه عقب نشینی ملی را هم انتخاب کرده نمی توانیم.
یگانه مسیری که آینده مان را تضمین می کند، بنیانگذاری یک اروپای مقتدر، متحد و مردم سالار است.

یک اروپای مقتدر و خودمختار

شش کلید اقتدار اروپایی :

۱)- یک اروپای که امنیت را در تمام ابعاداش تضمین و تأمین کند (...)

۲)- یک اروپای که جوابگوی چالش پناهجویی باشد (...)

۳)- یک اروپای که رو بصوب قارهء افریقا و بحیرهء مدیترانه نهد (...)

۴)- یک اروپای که نمونهء انکشاف پایدار باشد (...)

۵)- یک اروپای مبتکر، و تنظیم کننده در مطابقت با جهان فنآوری دیجیتالی باشد (...)

۶)- یک اروپای که قدرت اقتصادی و پولی باشد (...)

یک اروپای متحد :

۱)- یک همبستگی عملی بواسطهء تقاطع اجتماعی و مالیاتی (...)

۲)- ستون قایم فرهنگ و دانش

یک اروپای مردم سالار :

اعمار مجدد اروپا بدور و نهان از چشم مردم ناممکن است، مگر اینکه آنها را از همان بدو نقشه راه، در این امر خطیر سهیم ساخت.

۱)- ضرورت به گفتمان : میثاق های مردم سالار (...)

۲)- تقویهء پارلمان اروپا : فهرست های فراملی (...)

کدام اروپایی در سال ۲۰۲۴ میلادی (۱۴۰۳ هجری شمسی) ؟

۱)- اتحادیهء اروپا منحیث چهارچوب مشترک مان (...)

۲)- تفاوت قایل شدن بر اساس هدفمندی (...)

۳)- انگیزه رابطهء فرانسه – آلمان (...)
گروه اعمار مجدد اروپا (...)

زمان ارائه پیشنهادات فرانسه فرا رسیده است. در لحظه حاضر، به شجاعت روبرت شومَن می اندیشم که بتاریخ ۹ می سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۹ ثور سال ۱۳۲۹ هجری شمسی) در پاریس مفکوره ساخت و افراز اروپا را در میان گذاشت".
به این کلمات پرمفهوم و معنی دار می اندیشم : "چون اروپا شکل نگرفته و بوجود نیآمده بود، درگیر منازعه و جنگ شدیم."

امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه
۲۶ سپتامبر ۲۰۱۷ میلادی مصادف به ۴ میزان ۱۳۹۶ هجری شمسی

لطفاً در اینجا کلیک کنید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/article/europe-initiative-du-president-de-la-republique-pour-une-europe-souveraine-unie

تاریخ نشر 20/12/2017

قسمت بالایی صفحه