ارمنستان – آذربایجان – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۰ فبروری ۲۰۱۸ / اول حوت ۱۳۹۶)

سوال : الهام علیئِف رئیس جمهوری آذربایجان حین برگزاری اجلاس مورخ ۸ فبروری (۱۹ دلو) کنگره حزب اش منعقده شهر باکو، بطور واضح و در محضرعام مجددا تأیید نمود که : "ایروان و زنگِزور سرزمین های تاریخی مان است و ما آذربایجانی ها باید به این خطه تاریخی برگردیم ؛ این امر هدف سیاسی و راهبردی مان را تشکیل می دهد ؛ ما باید تدریجاً به آن مناطق تقرب جوییم". معهذأ، موقف و موضع گیری فرانسه در قبال ایراد چنین سخنانی که نه تنها با اساسات گروه مینسک در تناقض قرار دارد، بل تهدیداتی بر موجودیت ارمنستان محسوب می گردد، چگونه است ؟

جواب : جمهوری فرانسه در راستای جستجوی یک راه حلی در تفاهم و مذاکره برای ختم منازعهء قره باغ علیا کاملاً متعهد باقی می ماند.

جمهوری فرانسه از جوانب درگیر جنگ، بخصوص با اجتناب از ابراز و پخش هرنوع اطلاعیه یا عملکرد حساسی که منتج به تشدید و وخامت تنش ها می گردد، می طلبد تا صادقانه در این عرصه زحمت کشیده، جد و جهد ورزند.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/armenie/evenements/article/armenie-azerbaidjan-q-r-extrait-du-point-de-presse-20-02-18

تاریخ نشر 22/02/2018

قسمت بالایی صفحه