ارقام کلیدی ۲۰۱۸ م. / ۱۳۹۷ ه.ش. : طرزالعمل های فرهنگی متنوع و تعاملات دیجیتالی (۳ می ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳ ثور ۱۳۹۷ هجری شمسی)

یک شبکهء تجهیزات فرهنگی با تراکم استثنأیی، و طرزالعمل های فرهنگی متنوع : این است همان مشخصات و خصوصیات اصلی در سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) که چاپ و نشر جدید ارقام کلیدی از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه آن را در معرض روشنایی قرار می دهد. اگرچه دورنما و منظر فرهنگی فرانسه تحت سایه این دو داده قرار گرفته، اما با صعود چشمگیر طرق دسترسی دیجیتالی، دستخوش یک تحول و جهش مهمی شده است.

JPEG

-* وزارت اطلاعات و فرهنگ جمهوری فرانسه

طرزالعمل های فرهنگی متنوع و تعاملات دیجیتالی

یک شبکهء تجهیزات فرهنگی با تراکم استثنأیی

- بیش از ۰۰۰ ۱۶ محل قرائت و مطالعه عامه، و بیش از ۵۰۰ کتابفروشی معیاری

- بیش از ۰۰۰ ۲ سینما و ۸۰۰ ۵ پردهء نمایش فیلم ها

- ۴۴۰ محل نمایشات معیاری

- ۲۰۰ ۱ موزیم فرانسه، و دستکم چهل موزیم ملی

- ۵۱ مرکز هنری

- ۲۳ صندوق وجهی منطقوی هنر معاصر

- بیش از ۴۰۰ باغ معروف و شگفت انگیز

- قریب به ۲۰۰ شهر و کشور هنر و تاریخ

- ۰۰۰ ۵۳۵ هویت و یافته های باستانشناسی

طرزالعمل های فرهنگی غنی و متنوع

-  %۱۶ مردم فرانسه عضو یک کتابخانه استند.

- ۴۲ میلیون فرانسوی در سال ۲۰۱۶ میلادی (۱۳۹۵ هجری شمسی) به سینما رفته اند.

- ۰۰۰ ۷۶۴ مورد دخول در پنج تئاتر ملی طی فصل سالیان ۲۰۱۶ – ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۵ – ۱۳۹۴ هجری شمسی) ثبت و درج گردید.

- بیش از ۵،۶ میلیون فرانسوی درچوکات جشنواره ای در یک کنسرت اشتراک ورزیده اند.

-  %۲،۲ تولید ناخالص ملی به بخش فرهنگ فرانسه تخصیص داده شده است.

صعود چشمگیر طرق جدید دسترسی دیجیتالی

-  %۷۸ کاربران فضای مجازی در فرانسه، طی دوازده ماه گذشته، از دست آوردهای فرهنگی در انتِرنِت مستفید گردیده اند.

-  %۴۱ سرمایه در بخش موسیقی ثبت و ضبط شده، از بازار دیجیتالی تأمین می گردد (بیش از %۲۰).

- بیش از %۱۸ سرمایه از بابت فروشات بازی های ویدئویی، نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴ هجری شمسی) کسر ارزش کرد.

- بیش از %۵۰ سرمایه در قسمت ویدئوها با عرضه تقاضا، بواسطهء فیلم های سینمایی حصول گردید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.culture.gouv.fr/Actualites/Chiffres-cles-2018-pratiques-culturelles-diversifiees-et-enjeux-numeriques

تاریخ نشر 07/05/2018

قسمت بالایی صفحه