اردو

آموزش اردوی ملی افغانستان در مکاتب اساسی و مراکز آموزش نظامیان افغان در چوکات عملیات اپیدوت یا آموزش اردوی افغانستان و یا پذیرش صاحب منصبان افغان در مکاتب نظامی فرانسه، پروژه ای مشخص در کمک و همکاری نظامی میباشد. این برنامه در همکاری با قوماندانان امریکایی و افغان صورت گرفته و کشور فرانسه هزینه ای 720000 یورویی را برای سال 2006 در آن اختصاص داده است.

تدریس زبان فرانسوی در میان نظامیان عنصر کلیدی این برنامه میباشد و در اشاعه فرهنگی کشورمان در افغانستان سهیم میباشد. این امر امکان انتخاب گروپی از صاحب منصبان افغان آموزش یافته را به مکتب قوماندانی نظامی مهیا ساخته و توانایی ادامه سودمند آموزش تخصصی عالی در فرانسه را مساعد میسازد (به طور مثال کالج نظامی مربوط به وزارت دفاع).

تاریخ نشر 02/11/2006

قسمت بالایی صفحه