ارتقای صنعت گردشگری – سفر آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه به منطقهء "مرکز – وَل دو لوار" بتاریخ ۲۳ آگست ۲۰۱۶ مطابق به ۳ سنبله ۱۳۹۵

بتاریخ ۲۳ آگست (۲ سنبله)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه جهت ملاقات و دید و وادیدهای که به ارتقای صنعت گردشگری اختصاص یافته است، به منطقهء "مرکز – وَل دو لوار" عزیمت نمود.

JPEG

موصوف در چندین محل نمادین گردشگری در فرانسه، مانند "مونتلویی – سُر – لوار"، شومون – سُر – لوار" و کاخ "شامبور"، با کارمندان مسلکی گفتگو نمود و اولین گزارش تخمینی متکی بر ارقام درمورد فصل گردشگری طی سال ۲۰۱۶ را شرح و وضاحت داد.

JPEG

بخش گردشگری %۷ و %۸ تولیدات ناخالص کشور ما را تشکیل داده و این سکتور مولد دو میلیون شغل مستقیم و غیر مستقیم است. دولت در کنار جمعیت های مربوط به سرزمین فرانسه، جهت ارتقا و تنوع بخش عرضهء خدمات گردشگری در کشور ما، متعهد می باشد. آقای ژان – مارک ایرو و مخاطبین اش خاصتاً مسئلهء درنظرداشت تأمین امنیت حین پذیرایی از گردشگران را مطمح بحث و تبادل نظر قرار خواهند داد.

JPEG

آقای ایرو بروز ۱۳ جولای (۲۳ سرطان) گذشته یک کمیتهء عاجل اقتصادی را برای صنعت گردشگری در وزارت امور خارجه یا "کیِ دورسیِ" با اشتراک حدوداً پنجاه کارمند مسلکی بخش یادشده دایر کرد و در خزان امسال دومین کنفرانس سالانه گردشگری را ریاست خواهد نمود.

برای معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-promotion-du-tourisme/tourisme-deplacement-de-m-jean-marc-ayrault-en-region-centre-val

تاریخ نشر 25/08/2016

قسمت بالایی صفحه