ارتقای صنعت گردشگری – سفرء آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه در منطقهء "مرکز- وَل دو لوار"، بتاریخ ۲۶ جولای ۲۰۱۶ مطابق به ۵ اسد ۱۳۹۵ [fr]

جولای ۲۰۱۶ (۵ اسد ۱۳۹۵) به منظور سفری که به ارتقای صنعت گردشگری اختصاص یافته است، به منطقهء "مرکز- وَل دو لوار" تشریف می برد. موصوف در چندین محل نمادین قصرهای "لوار" با کارکنان حرفوی بخش گردشگری، جهت صحبت نمودن در مورد جذابیت گردشگری کشور فرانسه، ملاقات و دید و وادیدهای انجام خواهد داد.

عزیمت وزیر بدآنجا بیانگرعملکرد دولت و جمعیت های ساحوی و منطقوی به نفع ارتقا و تنوع عرضهء خدمات گردشگری فرانسه است. ضمن ملاقات ها در این سفر، مسئلهء تأمین امنیت حین پذیرایی از گردشگران در فرانسه نیز مطرح خواهد گردید.

JPEG

وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه به "مونتلویی – سُر – لوار" رفته و در آنجا راهبردهای در حال تطبیق خویش را در پیوند با تنوع درعرضهء خدمات گردشگری (گردشگری زیست محیطی، گردشگری با رکاب زنی، گردشگری دریایی و گردشگری در ارتباط با نوشابه ها) مورد شرح و ارزیابی قرار خواهد داد. نامبرده بعداً برای در میان گذاشتن موضوع گردشگری فرهنگی، به قلمرو منطقوی "شومون – سُر – لوار" که ملکیت ساحه یادشده محسوب می گردد، خواهد رفت. بالاخره، در قصر تاریخی "شامبور" موضوع تعاملات مربوط به سرمایه گذاری، بهبود در پذیرایی و تأمین امنیت، مطمح جر و بحث قرار خواهد گرفت.

اظهاریهء سخنگو بتاریخ ۲۵ جولای ۲۰۱۶ – ۴ اسد ۱۳۹۵

JPEG قصر شامبور

تاریخ نشر 26/07/2016

قسمت بالایی صفحه