ارتقای تشکیلی بنام "اتحاد آفتابی بین المللی" به درجه سازمان بین المللی (۶ دسامبر ۲۰۱۷ / ۱۵ قوس ۱۳۹۶)

ابلاغیهء آقای ژان – ایوو لودریان، وزیر اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه :

من، امروز از ارتقای تشکیلی بنام "اتحاد آفتابی بین المللی" به درجه سازمان بین المللی استقبال می نمایم. چهارچوب توافقنامه ای که موقف و موضع این تشکیل را تعریف می کند از سوی ۴۶ کشور امضأ و از آنجمله ۱۹ کشور توافقنامه متذکره را تصویب نمودند.
لطفاً در اینجا کلیک کنید : http://www.ines-solaire.org/fr/presentation/international/isa/

JPEG

این پیشرفت در مسیر تحرک عملکرد بنفع مبارزه علیه تغییرات اقلیمی ای که در محراق ملاقات مورخ ۱۲ دسامبر (۲۱ قوس) تحت عنوان "نشست عالی یک سیاره" منعقده پاریس قرار خواهد داشت، حصول می گردد.
لطفاً در اینجا کلیک کنید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/the-one-planet-summit/

تشکیلی مسمأ به "اتحاد آفتابی بین المللی" حین برگزاری کنفرانس پاریس درمورد اقلیم در ماه دسامبر سال ۲۰۱۵ میلادی (قوس/جدی سال ۱۳۹۴ هجری شمسی) از سوی جمهوریت های فرانسه و هندوستان مطرح و آغاز گردید. هدف از آن تسهیل گسترش انرژی آفتابی بسطح بزرگ در ۱۲۱ کشور واقع ساحات حاره ای کرهء زمین، با جمع آوری و تنظیم تقاضای تمویل، فناآوری جدید و نوآوری است.

این تعامل، جهت مبارزه با تغییرات اقلیمی، یکی از نویدبخش ترین ائتلافات بشمار می آید.

این تشکیل عالی نیز نخستین سازمان بین المللی ای است که در سرزمین هند پذیرفته شده است.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat/actualites-liees-au-dereglement-climatique/actualites-2017-liees-au-dereglement-climatique/article/accession-de-l-alliance-solaire-internationale-au-statut-d-organisation

تاریخ نشر 12/12/2017

قسمت بالایی صفحه