ارتش فرانسه در افغانستان – بخشی بنام "استعداد" قوه زمینی در نبرد، ۲۰۰۱ – ۲۰۱۲

افغانستان برای قشون فرانسوی برگشتی است به نبردهای با شدت و حدت بلند. بین سالیان ۲۰۰۱ و ۲۰۱۴ به تعداد ۷۰۰۰۰ تن از نظامیان فرانسه به این کشور می آیند و بعد از جنگ الجزایر، این قواه رزمی از میادین عملیات حربی در افغانستان یک آزمونگاهی واقعی برای نسل جدید آتش و مبارزه می سازد.

فهم و درک این منازعه جهت مهار نمودن بهتر چالش های جدید فراروی نیروی زمینی که در مرحلهء دگرگونی و انتقال قرار دارد، یک امر حیاتی محسوب می گردد. برای بخش بنام "قریحه یا استعداد" قوه زمینی اردو، این عملیه معنی برگشت به نخستین راهبرد تردستی و کاردانی در رابطه به عملیات ضد جنگ های پارتیزانی است. از سال ۲۰۰۳ بدینسو، طالبان وسایل انفجاری با مواد مخرب دست داشته را برای اعمال فشار سنگین بر قطعات مستقر در ساحه بکار می برند. بخش "استعداد" نیروی نظامی جهت مقابله با بمب های دست ساخته ای که باعث تلفات بیش از نصف قوت های ائتلاف غرب گردیده است، خودرا با یک بسته کامل ابزار تجهیز می کند.

اینک یک اثری قاطع و نزدیک به واقعیات ساحه جهت دانستن تعهد فرانسه در افغانستان : http://www.cnrseditions.fr/histoire/7290-l-armee-francaise-en-afghanistan.html

JPEG

تاریخ نشر 30/05/2016

قسمت بالایی صفحه