ادبیات فرانسه : تفویض جوایز معتبر ادبی "گونکور" و "رُنودو" سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی

ادبیات فرانسه : دیروز چهارشنبه، جوایز معتبر ادبی "گونکور"به رومانی تحت عنوان "اولادهای شان بعد از آنها" اثرء نیکولا ماتیو، و"رُنودو" به والِری مانتو بخاطر داستان ادبی اش بنام "شیار" اعطأ گردید.

JPEG

بروز چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی مطابق به ۱۶ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی، رومانی تحت عنوان "اولادهای شان بعد از آنها" اثرء نیکولا ماتیو نویسنده جوان، افتخار تفویض معتبرترین جایزه ادبی "گونکور" سال ۲۰۱۸ فرانسه را نصیب شد. رشتهء داستان این کتاب ادبی وابسته با ماجرای زندگی پُر فراز و نشیب سه جوانی است که از عواقب اقتصادی، اجتماعی، روانی ... و سیاسی مسدود شدن کوره ها ذوب زغال و آهن و منع استخراج زغال سنگ از معادن در شرق فرانسه طی دهه ۹۰ میلادی متأثر گردیده رنج می برند ؛ معذالک، این جوانان سرسختانه سعی می ورزند تا به هر قیمتی شده از این معضل عمیق حیاتی بدر آیند و سرنوشت شان را رقم زنند.

JPEG

در عین روز، جایزه معتبر ادبی دیگری فرانسه "رُنودو" به دومین رومان والِری مانتو گزارشگر، بنام "شیار" اعطأ گردید. قصهء زیبایی این اثر ادبی به زندگی هرانت دینک، روزنامه نگار ترک ارمنی الاصل که در سال ۲۰۰۷ میلادی (۱۳۸۶ هجری شمسی) به قتل رسید، اختصاص یافته است.

تاریخ نشر 08/11/2018

قسمت بالایی صفحه