ادبیات فرانسه : تفویض جوایز معتبر ادبی "فِمینا" و "مِدیسیس" سال ۲۰۱۸ میلادی / ۱۳۹۷ هجری شمسی

ادبیات فرانسه : امسال جوایز معتبر ادبی "فِمینا"به فیلیپ لانسون بخاطر اثراش بنام "تکه و پاره" و "مِدیسیس" به رومانی تحت عنوان "حماقت" از پییر گیوتا اعطأ گردید.

JPEG

بروز دوشنبه ۵ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۴ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، زنانی مربوط به هیئت داوران جایزه ادبی "فِمینا" رومانی تحت عنوان "تکه و پاره" اثر فیلیپ لانسون، خبرنگار و نویسنده را برگزیدند، و این یکی از معتبرترین جایزه ادبی فرانسه سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی) را به مولف اش اعطأ نمودند.

JPEG

قابل یادآهانی است که خبرنگار فیلیپ لانسون این ناول اش را بعد از جان بسلامت بُردن از قتل و کشتار مورخ ماه جنوری سال ۲۰۱۵ میلادی (جدی/دلو سال ۱۳۹۳ هجری شمسی) هیئت مدیره مسئول نشریهء "شارلی هِبدو" در شهر پاریس، نگاشته است.

JPEG

بروز سه شنبه ۶ نوامبر ۲۰۱۸ میلادی (۱۵ عقرب ۱۳۹۷ هجری شمسی)، اعضای هیئت منصفه جایزه ادبی "مِدیسیس"، امسال این جایزه معتبر فرانسه را به پییر گیوتا بخاطر رومان اش بنام "حماقت" تفویض نمودند.

JPEG

پییر گیوتا در این داستان زندگینامهء یک نویسنده ای که با مشاجرات و انتقادات ادبی بالای کُتب اش عادت دارد، ما را بسوی حال و احوال پاریس سال های پنجاه میلادی (دههء سی هجری شمسی) بُرده و داخل جنگ الجزایر می کند.

تاریخ نشر 07/11/2018

قسمت بالایی صفحه