ادبیات فرانسه : تفویض جوایز معتبر ادبی "گُنکور" و "رُنودو" ٢٠١٧

خزان امسال جایزۀ معتبر ادبی فرانسه "گُنکور" ٢٠١٧، به اریک ویلارد، نویسنده و سینماگر فرانسوی برای کتاب اش تحت عنوان «دستور جلسه»، و...

JPEG
JPEG

جایزۀ ارزشمند ادبی «رُنودو ٢٠١٧»، به اولیویهِ گِز، خبرنگار و گزارشگر فرانسوی برای داستان مستنداش درمورد زندگینامهء یک سرافسر جنایتکار آلمان نازی در جنگ دوم جهانی بنام «مرگ ژوزِف مِنگله» اعطأ گردید.

JPEG
JPEG

تاریخ نشر 07/11/2017

قسمت بالایی صفحه