ادأی احترام ملی به قربانیان سوءقصدهای دهشت افگنی سال ۲۰۱۵ [fr]

یکسال بعد از راهپیمایی به سود جمهوریت بتاریخ ۱۱ جنوری ۲۰۱۵، میدان جمهوریت واقع در شهر پاریس دوباره مبدل به صحنهء همایش روحیهء اجماع گردید ؛ این روحیه گردهمایی، فرانسه را بعد از هدفگیری این کشور بذریعهء اعمال دهشت افگنی بی سابقه در تاریخ کشور ما، به تحرک درآورده است.

بروز یکشنبه ۱۰ جنوری ۲۰۱۶ (۲۰ جدی۱۳۹۴)، مراسم یادبود ملی از ۱۵۰ قربانی سوءقصد های مختلفی که فرانسه را طی سال ۲۰۱۵ در بستر سوگ و اندوه نشاند، درمیدان جمهوریت برگزار شد. رئیس جمهور فرانسوآ هولاند، صدراعظم معهء چندین تن از اعضأی حکومت منجمله آقای لوران فابیوس وزیر امور خارجه در این مراسم غم انگیز ولی کوتاه اشتراک ورزیدند.

JPEG

مراسم مذکور بساعت ۱۱ قبل از ظهر، حینیکه رئیس جمهور با معیت صدراعظم و ښاروال شهر پاریس پرده از روی لوح یادبود از قربانیان برداشت، آغاز گردید. لوحی یادبود از قربانیان در پای یک درخت بزرگ "بلوط خاطره" که علی الخصوص به همین مناسبت در حاشیه میدان غرس گردیده، نصب شده است. قبل از آنکه رئیس جمهور مدام با همراهی صدراعظم و ښاروال پاریس دستهء گُل برسم ختم مراسم در پای مجسمهء جمهوریت مستقر در مرکز میدان یادشده بگذارد، متنی از ویکتور هوگو که این نویسنده شهیر فرانسه بعد از برگشت اش از تبعید در سال ۱۸۷۰ ایراد نموده بود، در محضر نزدیکان و اقارب قربانیان به قرائت گرفته شد.

JPEG

متعاقباً آقای فرانسوآ هولاند در چوکات اخیر هفته ای مسمأ به "دروازه های باز" که از سوی اکثر مساجد فرانسه تدویر یافته بود، به مسجد جامع پاریس حضور بهم رسانید. این بازدید غیر مترقبه، نظر به اظهارات ریاست جمهوری، زمینهء "یک لحظهء تبادل فکر و نظر، رابطهء صمیمانه و برادرانه ضمن صرف چای" را مساعد ساخت.

تاریخ نشر 17/01/2016

قسمت بالایی صفحه