"اخش و ارزش دهی به آب"، شعار گرامیداشت از روز جهانی آب در سال ۲۰۲۱ میلادی / سال ۱۴۰۰ هجری شمسی -

موجودیت آب برای بقاء و تداوم زندگی بایا و الزامی است. معذلک، این منبع حیاتی شکننده بوده و در اثر هنایش و تأثیرات تغییرات اقلیمی، صعود تقاضا و عدم مدیریت تلفیقی نادر و کمیاب می گردد. در سال ۲۰۲۰ میلادی (سال ۱۳۹۹ هجری شمسی)، حدوداً ۲،۲ میلیارد انسان بازهم از آب آشامیدنی محروم بودند ؛ ۴،۲ میلیارد تن دیگر به عرضهء خدمات پاکسازی و تصفیهء "مناسب ودر مدیریت ایمنی کامل" دسترسی نداشتند. جهت تأمین امنیت دسترسی جهانی به آب باکیفیت، مدیریت مستمر و موثر منابع آبی یک امر مبرم و مفترض محسوب می گردد.

تسهیل دسترسی جهانی به آب، پاکسازی و تصفیه

فرانسه جهت نیل به دسترسی جهانی به آب آشامیدنی، پاکسازی و تصفیه، بسطح بین الملل جد و جهد مبذول می دارد. در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی)، آژانس انکشافی فرانسه – (ای.اف.دی.) مبلغ ۱،۳ میلیارد یورو را (به تناسب ۹۶۴ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی / سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) در بخش های آب، پاکسازی و تصفیه به مصرف رسانید. در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) هزینهء همکاری غیر متمرکز، با مدد و بسیج آژانس های آب، مقامات محلی و تشکیلات شان، به مبلغ ۳۲ میلیون یورو (به تناسب ۲۸ میلیون یورو در سال ۲۰۱۸ میلادی / سال ۱۳۹۷ هجری شمسی) بالغ گردید.

آب، یک میراث مشترک و یک حق بشری بنیادین -

فرانسه جهت دفاع از حق مزبور، در انتظام و انسجام خدمات آب آشامیدنی، پاکسازی وتصفیه وسیعاً سرمایه گذاری می کند. ماسوای زیربنأها، به همگامی و همسویی و به ایجاد قوالب رسمی و قانونی در قبال تنظیم و تنسیق سکتور مذکور و اذن دسترسی بی بضاعت ترین مردمان اولویت داده می شود. هر کس باید بتواند به آب باکیفیت، با بهای مناسب و معقول و به مقدار کافی دسترسی داشته باشد. این نیازمندی به آب، درحالیکه ۳ میلیارد تن در جهان هیچ نوع سامان الات لازمه دست شویی را در اختیار ندارند، آنهم در جو وفضای شیوع مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" به پیمانه اخص محتوم و الزامی توصیف می گردد. رویکارهای که از سوی فرانسه در سال ۲۰۱۹ میلادی (سال ۱۳۹۸ هجری شمسی) مرعی الاجرا گردید، به ۱،۳ میلیون تن زمینهء استفاده از عرضهء خدمات آب آشامیدنی حاوی مدیریت ایمنی کامل و تمتع ۰۰۰ ۷۱۰ تن دیگر را از تأسیسات ابتدائیه پاکسازی و تصفیه فراهم کرد.

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت توحید و تضمین همه نیازمندی ها به آب، اولاً در بخش تأمین آب آشامیدنی، پاکسازی و تصفیه، در قبال مدیریت ادغامی و مستمر منابع بسطح آبگیرهای طبیعی واریز جد و جهد می ورزد. وزارت فوق الذکر تقویت و تحکیم همکاری دول همجوار را در آبگیرهای طبیعی فرامرزی بذریعهء تعمیل منشورهای هِلسینکی و نیویارک درمورد آب ارتقأ می بخشد.

مدیریت دوامدار منابع آبی

تقریباً نصف جمعیت جهان از قلت حاد آب طی اقلاً یک ماه در سال متضرر می گردد. نظر به گزارشات تحقیقی سازمان ملل متحد، این رقم در سال ۲۰۵۰ میلادی (سال ۱۴۲۹ هجری شمسی) می تواند به ۵ میلیارد انسان تصاعد کند.

در مقابل بحران جهانی آب، حفظ این منبع حیاتی و بهره برداری موثر و مستمر از آن استعجالیت بشمار می آید. ابزار مرغوب و مطلوب، مانند ارزیابی نشان آب – (واتر فوت پرنت)، جهت همسویی با اعتلام از آب و استفاده از آن وجود دارد. اما حفاظت از منبع مذکور در گام نخست مستلزم یک مدیریت عریض و دربرگیرندهء فعالان و بخش های متنوع است. فرانسه جهت تأمین آبرسانی و رفع مابه الاحتیاج مبرم هر فرد، بسطح بین الملل دخیل است. این "توقع همکاری نیز منوط می گردد به تمام عرصه های زراعتی، صنعتی و یاهم انرژی ای که وسیعاً وابسته به موجودیت آب است : حفاظت از منابع آبی مربوط به همه بوده و ضرورت به یک تعهد جمعی عملی، تمام فعالان و حکومت ها را دارد." – (متخذی از بیانیهء ستِفَن کرووزا، سفیر در امور اقلیمی که موصوف حین جلسه عالی سازگاری با اقلیم در ماه جنوری سال ۲۰۲۱ میلادی (ماه های جدی/دلو سال ۱۳۹۹ هجری شمسی) ایراد نمود.) – (https://www.youtube.com/watch?v=4QLPfH_klR0)

وزارت اروپا و امور خارجه جمهوری فرانسه جهت ایجاد یک حکومتداری جهانی آب که متضمن مزایا و مفادات گوناگون منوط بدآن باشد و اذن تأمین آبرسانی را دهد، گفتگوی سیاسی را درمورد تعاملات آب تقویت و اضطلاع بخشیده، و همچنان مدیریت دوامدار و عادلانه یک منبعی مبرأ از قیمت را ارتقأ می دهد.

جهت دریافت معلومات مزید : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/climat-et-environnement/la-protection-de-l-environnement-et-la-lutte-contre-les-pollutions/l-action-de-la-france-en-matiere-d-eau-et-d-assainissement/article/l-action-de-la-france-en-matiere-d-eau-et-d-assainissement

تاریخ نشر 20/04/2021

قسمت بالایی صفحه