احساسات و برداشت یک بریدمن جوان افغان در فرانسه [fr]

با فرارسیدن قریب الوقوع ختم چهار سال تعلیمات، چگونگی دورهء آموزش و تربیه بریدمنی خودرا این چنین بیان می دارم :

"درحالیکه در سال اول اکادمی نظامی مارشال فهیم واقع قرغه (اکادمی نظامی ملی افغانستان) بودم، آزمون کانکور مکاتب تعلیمات مقدماتی افسران "کوئیکیدان" را گذشتاندم. با موفق بدرآمدن از این کانکور مشکل و کاملاً به لسان فرانسوی، به مکتب معتبر و خاص نظامی "سَنت – سیر" شامل شده و در آنجا سه سال عمرم را در غنامندی دانستنی های ام در ساحهء نظامی و هم در بخش اکادمیک وقف نمودم. بعد از سپری نمودن دورهء تعلیمات مقدماتی یادشده، جهت تعمق و بسط دانش نظامی و تاکتیکی خویش به مکتب تطبیقات قوه پیاده در"دراگینیان" رفتم. اکنون با بسررسیدن انقریب اقامتم در فرانسه، واضحاً احساس می کنم که طالع داشتم تا طی این مدت کوتاه، امور زیادی را انجام داده توانستم.

JPEG
در پاریس، ملبس با یونیفورم رسمی کندک دوم مکتب خاص نظامی "کوئیکیدان"

برعلاوه اندوخته های بیشماری از مضامین عدیده در طول تحصیلاتم، شانس بازدید از چندین شهر بزرگ، محلات تاریخی در تمام کشور، فُرصت انجام دادن کارآموزی ها در"گوییَن" فرانسه، جیبوتی، و بزودی در سِنِگال و همچنان دیداری از چند کشور اروپایی برایم میسر گردید.
چه طالع مندی که درسن ۲۴ سالگی، چهار قارهء جهان را قبلاً پیمودم و بدین ترتیب بسی چیزهای جالبی را دریافتم.

JPEG
در جیبوتی

طبعاً نظر به معضل لسان خارجی، عرف و عنعنات مختلف و دوری از خانواده، با لحظات دشوار و حتی بی اندازه مشکلی مواجه شدم، ولی جهت گسترش عظمی دانش ام، دایم با روحیه آوردن حدالمقدور آموزه ها به وطنم حین عودت – تعلیماتی که افغانستان بدآن اشد ضرورت دارد -، جاویدان شوق، تحرک و انگیزه ام را مضاف حفظ نمودم.

JPEG
در"گوییَن" فرانسه طی یک دورهء کارآموزی در مرکز تمرینات در جنگل استوایی

با این همه تلاش و کار موفق به اخذ دیپلوم ماستری در بخش روابط بین المللی از مکتب خاص نظامی "سَنت - سیر" و بزودی ازمکتب پیاده نظام گردیدم و همچنان ورزیدگی های زیاد نظامی را در اثر پیگیری کارآموزی های مربی تخنیک های کوماندویی در جنگل استوایی یا چتربازی کسب نمودم.

قبل از ختم کلام، جهت قراردادن افغانستان در مسیر صلح بعد از سال ها جنگ، به مردم ام تمنای ثبات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دارم.

بالاخره، از کشور فرانسه و از نظامیان فرانسوی که در افغانستان خدمت نموده و هنوزهم ایفای وظیفه می کنند و از تعهد شان در کنار نیروی های امنیتی افغان، و با یادآوری خاص از جمله عساکر فرانسوی جان باخته در میدان نبرد به افتخار کشور، اظهار سپاس و امتنان می نمایم.

زنده باد دوستی فرانسه و افغانستان."

بریدمن "نون"

JPEG
طی بازدید از شورای ملی فرانسه

تاریخ نشر 24/05/2016

قسمت بالایی صفحه