احراز مقام رئیس جدید جمهوری اسلامی افغانستان : نامه های رئیس جمهور هولاند [fr]

بمناسبت احراز مقام رئیس جمهور جدید و رئیس اجرائیه، رئیس جمهور هولاند یک نامه شخصی به رئیس جمهور اسبق حامد کرزی، همچنان به جانشین وی، داکتر اشرف غنی احمدزی و به رئیس اجرائیه، داکتر عبدالله عبدالله فرستاد.
رئیس جمهور هولاند فورآ بعد از انتخابش درسمت، نخستین بازدید دوجانبه خودرا به افغانستان اختصاص داده بود.
توسعه روابط میان هر دو مملکت در چهارچوب معاهده دوستی و همکاری که در سال 2012 به امضآ رسیده، تسجیل می گردد. معاهده متذکره اولویت های همکاری ما را تعیین می کند.

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه