اتهامات وارده مبنی بر سوءاستفاده، آزار و اذیت جنسی خوردسالان در ولایت لوگر [fr]

فرانسه و دیگر اعضای گروه "دوستان کودکان درگیر منازعات مسلحانه" از بابت اتهامات وارده مبنی بر سوءاستفاده، آزار و اذیت جنسی خوردسالان و کودکان در ولایت لوگر شدیداً نگران هستند. انجام یک تحقیق عمیق و بیطرف در زمینه امر حتمی و ضروری محسوب می گردد. تمامی تدابیر لازمه جهت حمایت از قربانیان محتمل و محافظت جدی و مناسب از ایشان باید اتخاذ یابد.

اعلامیهء مشترک اعضای گروه "دوستان کودکان درگیر منازعات مسلحانه" را از اینجا اخذ بدارید (به لسان انگلیسی) :

PDF - 161.7 kb
(PDF - 161.7 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه