اتحاد جهانی واکسین ها– "گَوی": ۲۰ سال انجام فعالیت در خدمت صحت جهانی – (۲۳ جنوری ۲۰۲۰ / ۳ دلو ۱۳۹۸)

مسئلهء صحت جهانی یکی از اولویت های بین المللی جمهوری فرانسه را درعرصهء انکشاف تشکیل می دهد. تعهد فرانسه بخصوص بواسطهء تعهداش در داخل صندوق وجهی جهانی مبارزه علیه امراض سیدا/ایدز، سِل و ملاریا، "یونایتید" و "گَوی"، و اتحاد جهانی واکسین ها که امسال از بیستمین سالگرد ایجاداش تجلیل بعمل می آید، جامهء عمل می پوشد.

جمهوری فرانسه از سال ۲۰۰۴ میلادی (سال ۱۳۸۳ هجری شمسی) بدینسو، عضو اتحاد جهانی واکسین ها– (گَوی) است، و یکی از اعضای اصلی و تمویل کننده این اتحادیه بین المللی محسوب می گردد.

JPEG

در اثر کارکردهای موثر و مفید اتحادیهء بین المللی واکسین ها– (گَوی) و از بدو تأسیس اتحادیه متذکره در سال ۲۰۰۰ میلادی (سال ۱۳۷۹ هجری شمسی) بیش از ۷۶۰ میلیون طفل واکسین گردیدند، و بدین ترتیب به انقاذ حیات کم و بیش ۱۳ میلیون تن از انسان ها کمک کرده و سهم گرفته است. تزریق واکسین ها یکی از موثرترین عملیات در بخش صحت توصیف گردیده، و همه ساله زمینهء اجتناب از مر گ و میر ۲ تا ۳ میلیون انسان را در سراسر جهان فراهم می کند. عملیه صحی متذکره نیز پیامدهای مثبتی را بالای نتایج مکاتب تدریسات ثانوی و تولیدات دارد : یعنی، هر دالر سرمایه گذاری شده در عملیهء تزریق واکسین ها عملاً زمینهء برآیند مالی ۱۶ دالر را برای نظم صحی و ۴۴ دالر را برای جامعه، برعلاوهء عواقب اقتصادی امراض اجتناب یافته، مساعد می سازد. طی سالیان اخیر، اتحادیهء جهانی واکسین ها– (گَوی) نیز در سرمایه گذاری های روزافزون در راستای تحکیم نظام صحی و تجهیز و اکمال ممالک درصورت بروز امراض واگیر سهیم است.

با این وجود، نتایج فوق الذکر نباید از یاد مان ببرد که بدبختانه امروز هنوز تعداد خیلی غفیری از اطفال در اثر امراضی که می توان با تطبیق و تزریق واکسین ها از آن حذر کرد، در جهان جان های شیرین شان را از دست می دهند. معهذأ، اتحادیهء جهانی واکسین ها– (گَوی) باید بیش از هر زمانی دیگری، فعالیت اش را با داشتن اهداف تجدید یافته و عطف توجه بالخص به اطفالی که هرگز مقدار معین واکسین را دریافت نداشته اند، طی سال های آینده پیگیری کند.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/developpement/priorites-sectorielles/la-sante/actualites-et-evenements-lies-a-la-sante/article/gavi-l-alliance-mondiale-des-vaccins-20-ans-au-service-de-la-sante-mondiale-23

تاریخ نشر 02/02/2020

قسمت بالایی صفحه