اتحاد برای چند جانبه گرایی [fr]

بروز پنجشنبه ۱۶ اپریل ۲۰۲۰ میلادی (۲۸ حمل ۱۳۹۹ هجری شمسی)، یک جلسهء اتحاد برای چند جانبه گرایی مختص به بحران مرض ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" با اشتراک وزرأی ۴۲ دولت جهان تدویر یافت. یک اعلامیهء اتحاد مذکور در نتیجهء اجلاس جلسه متذکره وضع و تصویب گردید – جریان کاری جلسه متذکره علی الخصوص با پشتیبانی اعضای اش از سازمان های بین المللی – در بدو مرحله با حمایت از سازمان جهانی صحت (او.ام.اس.) - تسجیل و مرقوم گردید. (۱)

PNG

مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" خواستار یک نهوض چند جانبه گرایی است. مبارزه علیه این مِشمِشه جهانی مستلزم یک همکاری بین المللی فزاینده و تقویت یافته، و یک همبستگی بسطح جهانی است. جهت مهار و مقابله با مرض همه گیر مزبور، ارائهء یک پاسخ بین المللی هماهنگ شده و مبتنی بر همکاری، شفافیت و علوم حتمی و ضروری بشمار می آید.

با درایت و فهم از اینکه مرض واگیر یک تهدید وخیمی را اعم به صحت جسمانی و روانی افراد و آحاد تشکیل می دهد، موازیاً به مایان اثیرترین اهمیت مشهود می گردد تا از اصول مردم سالاری و قانونمندی، و آنهم در یک حالت و شرایط اضطراری تحفظ بعمل آید. بروز و شیوع بحران مرض مهیب ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" نشان داد تا چه حد و حصری موجودیت نهادهای چند جانبه برای صحت، رفاه و امنیت جمعی مان مبرم و خطیر است. فلهذأ، ما از سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) و همچنان از بذل تلاش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان های بین المللی و منطقوی پشتیبانی می نماییم
(۲) :

تعامل صحی : منبعد، باید بر عاجل ترین مشکلات طبی، اقتصادی و سیاسی ای که از مرض واگیر فوق الذکر استنتاج می یابد، تأکید ورزید.

تعامل مالی : ما جهت مهار مرض واگیر ویروس کُرونا – "کووید-۱۹" و محافظت از مردمان، و با عطف توجه خاصی به آسیب پذیرترین ها، به تضمین یک تمویل مالی مناسب و مرغوب جد و جهد مبذول خواهیم داشت.

تعامل استخباری منوط به مرض واگیر : ارائهء اطلاعات جعل و کذب زندگی افراد را به خطر می اندازد، و یک سد و مانعی را در برابر پاسخ صحی عامه موثر افراز می کند.

تعامل وقایه : جهان باید در مقابل مرض همه گیر آینده بهتر آماده بوده، عتاد یابد. ما جهت تنزیل خطر مِشمِشه جدید، باید رویکردی تحت شعار "یک جهان، یک صحت" را که از سوی سازمان جهانی صحت – (او.ام.اس.) مشخص و تعریف گردیده است، ارتقا و اضطلاع دهیم.

چالش اقتصادی : امر اساسی است که جهت تسهیل مدیریت موثر این بحران، مدد به کاهش اصطکاک ها در باب عرضه و تقاضای عمومی و اذن به ازسرگیری اقتصادی در زمان بجا و بهینه، روال تبادلات و مبادلات فرامرزی وسایل طبی، محصولات زراعتی و دیگر اجناس و خدمات تداوم یابد.

تنها یک عملکرد منسجم و یکپارچه، اعمار یک نظم جهانی نیرومند تر، بهتر حفاظت شده، و تحکیم همکاری بین المللی می تواند براین تهدیدی متوجه بشریت فایق و غالب آید.
(۳)

(۱)- اعلامیهء ای.اف.ام – کووید-۱۹ (امضأها) :

PDF - 614.9 kb
(PDF - 614.9 kb)

(۲)- اعلامیهء ای.پی.ام. – کووید-۱۹ (ترجمه) :

PDF - 311.6 kb
(PDF - 311.6 kb)

(۳)- گزارش نهایی ای.پی.ام. – وی.تی.سی. :

PDF - 596.6 kb
(PDF - 596.6 kb)

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه