اتحاد برای چند جانبه گرایی

مشهود ساختن اهمیت چند جانبه گرایی

ما، درحالیکه نظم چند جانبه گرای مبتنی بر ارجگزاری به حقوق بین المللی آسیب پذیر و شکننده گردیده است، می پنداریم که رهبران جهان باید پشتیبانی شان را ابراز داشته، و جهت مشهود ساختن اهمیت چند جانبه گرایی باهم متفق شوند.

JPEG

"اتحاد برای چند جانبه گرایی" که از جانب وزرأی امور خارجه فرانسه و آلمان بتاریخ ۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۱۳ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) تدوین یافته و راه اندازی گردید، یک اتحاد غیر رسمی کشورهای است که معتقد اند به اینکه یک نظم چند جانبه گرای مبتنی بر ارجگزاری به حقوق بین المللی، یگانه ضمانت معتبر برای تأمین ثبات بین المللی و صلح بشمار آمده و چالش های که ما با آن مواجه هستیم محض بذریعهء همکاری حل و فصل می گردد. هدف اتحاد مذکور اجماع شرکای دارای حسن نیت و قادر به اظهار نظر و عملکرد است.

این ابتکار بر محور سه هدف آتی انسجام و انتظام یافته است :

- جبران تعهد ناکافی دول و دفاع از معیارهای بنیادین ؛

- اصلاح و نوسازی نهادهای بین المللی علیه وضع موجود ؛

- انگیزه دهی به بروز ابتکارات قوی، بخصوص در مواردی که حکومتداری غایب یا نابسنده باشد.

اهداف اتحاد فوق الذکر

اتحاد مذکور شش ماه قبل ایجاد گردید و تعداد روزافزون اشتراک کنندگان را با گردهم آوردن شرکای مختلف از سراسر جهان که یک منفعت مشترکی را درقبال نظم چند جانبه گرای راعی حقوق بین المللی شریک می سازند، بخود جلب می کند.

این اتحاد رو بصوب عملکرد دارد، و هدف اش بیشینه سازی حمایت ها از ابتکارات موضوعی مشخص است :

- فراخوان مشترکاً بسط یافته از سوی کشورهای فرانسه و آلمان در راستای فعالیت بشردوستانه.

- فراخوان پاریس در راستای تأمین امنیت و اعتماد در فضای مجازی.

- مشارکت بین المللی درقبال اطلاعات و مردم سالاری.

- معارف : اولویت دهی به مساوات.

- ابتکار اقلیم و امنیت.

- ۱۱ اصل درمورد ساختارهای اسلحه کشنده خودکفا ("سالا – لاوز")

رویداد درچوکات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویارک

بتاریخ ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۹ میلادی (۴ میزان ۱۳۹۸ هجری شمسی)، فرانسه و آلمان بمناسبت هفتهء اجلاسی بسطح عالی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، یک رویدادی تحت شعار "اتحاد برای چند جانبه گرایی" را خاصتاً درکنار کانادا، مکسیک، شیلی، سِنگاپور و غانا تنظیم کردند.

PNG

این رویداد زمینهء اثبات جلب و جذب هرچه بیشتر دول (۴۸ پاسخ، یا به عبارت دیگر رقم چهار مرتبه بیشتر از نشست مورخ ۲ اپریل ۲۰۱۹ میلادی (۱۳ حمل ۱۳۹۸ هجری شمسی) منعقدهء نیویارک - در حاشیهء دور ریاست آلمان در رأس شورای امنیت سازمان ملل متحد) و دریافت نتایج عملی درعرصه های گوناگون ذیعلاقه را فراهم کرد. رویداد مذکور نیز فُرصت تعبیهء یک برنامه کاری را برای ماه های بعدی مساعد ساخت.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/la-france-et-les-nations-unies/l-alliance-pour-le-multilateralisme/

تاریخ نشر 07/09/2020

قسمت بالایی صفحه