اتحادیهء مغرب عربی – سوال و جواب – برگرفته موجزی از نشست مطبوعاتی (۲۶ نوامبر ۲۰۱۸ / ۵ قوس ۱۳۹۷)

سوال : واکنش جمهوری فرانسه در برابر پیشنهاد جمهوری دیموکراتیک خلق الجزایر مبنی بر تنظیم و تدویر یک جلسهء شورای وزرأی امور خارجه اتحادیهء مغرب عربی چه است ؟

جواب : جمهوری فرانسه با اغتنام از فُرصت قبلاً دلچسپی و وابستگی اش را به انجام گفتگو میان دول مغرب و به پیشبرد یک روند ادغام منطقوی میان کشورهای مغرب که دولت مان با این ممالک پیوندهای غنامند و متراکم استثنأیی را حفظ می کند، خاطر نشان ساخته است.

به همین خاطر، جمهوری فرانسه با علاقه مندی زیاد و خاص از تقاضای جمهوری دیموکراتیک خلق الجزایر عنوانی منشی عمومی اتحادیهء مغرب عربی مبنی بر انسجام و تدویر هرچه سریعتر یک جلسهء شورای وزرأی امور خارجه اتحادیهء مغرب عربی، مطلع گردید.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/algerie/evenements/article/union-du-maghreb-arabe-q-r-extrait-du-point-de-presse-26-11-18

تاریخ نشر 27/11/2018

قسمت بالایی صفحه