اتحادیهء اروپا – پارلمان اروپا توافقنامهء اقتصادی و تجارتی عمومی میان اتحادیهء اروپا و کانادا را تصویب کرد – (۱۵ فبروری ۲۰۱۷ / ۲۷ دلو ۱۳۹۵)

فرانسه از وضع و تصویب توافقنامهء اقتصادی و تجارتی عمومی (ای.او.سی.جی./سی.اوتی.ای) میان اتحادیهء اروپا و کانادا که از سوی پارلمان اروپا در اجلاسی متشکل از جمیع اعضا و با اکثریت ارآ در شهر ستراسبورگ بتصویب رسید، استقبال می کند. از یک مرحله مهم و حساسی گذشتیم.

JPEG

اتحادیهء اروپا و کانادا توافقنامهء اقتصادی و تجارتی عمومی (ای.او.سی.جی./سی.اوتی.ای) مورخ ۳۰ اکتوبر (۹ عقرب) را حین نشست عالی اتحادیهء اروپا – کانادا در شهر بروکسل امضأ نموده بودند.

توافقنامه یادشده بنفع اتحادیهء اروپا و فرانسه تمام خواهد شد. عملاً، توافقنامه متذکره حاوی پیشرفت های مشهود در عرصهء دسترسی به بازارهای عامه، منجمله بسطح ولایات، ملکیت فکری با حفاظت از علایم جغرافیایی ما – یا هم در بخش صنعت است. این توافقنامه به صادرات شرکت های بخصوص کوچک و متوسط فرانسوی بسوی بازار کانادا تسهیلات ایجاد خواهد کرد. مثلاً، توافقنامه دسترسی بسیط شده را به بازار کانادا در بخش منسوجات که در آن عرصه شرکت های کوچک و متوسط فرانسوی کثرت داشته و فعال و متحرک اند، پیش بینی کرده است. امروز، حضور شرکت های اروپایی در این بازار کمرنگ است (تنها %۷ بازار کانادا). این پیشرفت ها بسود شرکت های ما و زمینه های اشتغال زایی خواهد بود.

فرانسه هشتمین شریک تجارتی کانادا است. کانادا بخصوص واردکننده خالص خدمات فرانسوی (۶۱۴ میلیون دالر) است. ۲۷۰ شرکت وابسته کانادایی در قلمرو فرانسه جاگزین شده که این امر بازگوی فراهم نمودن بیش از ۰۰۰ ۲۱ فُرصت کاری در سکتورهای عدیده است، و دستکم ۵۵۰ کمپنی فرانسوی با استخدام ۰۰۰ ۸۰ کارمند در کانادا مستقر اند.

این توافقنامه بیانگر برداشت ما از پالیسی تجارتی منظم شده، استوار برمعامله متقابل و انصاف، حامی اصول و ارزش های ما، و اثرگذار بر رُشد پایدار با حفظ احترام به ارجیحت های همگانی اروپایی ها و به تعهدات بین المللی مشترک است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-approbation-par-le-parlement-europeen-de-l-accord-economique

تاریخ نشر 16/02/2017

قسمت بالایی صفحه