اتحادیهء اروپا – نخستین سیمینار کانون نظریات آلمان و فرانسه در مورد تعاملات اروپایی – بروزهای ۸ و ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی مطابق به ۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

آغاز کانون نظریات تلفیقی، نخستین سیمینار کانون نظریات آلمان و فرانسه فعال درعرصهء تعاملات اروپایی، بروزهای جمعه ۸ و شنبه ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی / ۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی

JPEG

به ابتکار آقای هَرلِم دِزیر منشی دولت مسئول امور اروپایی، کانون های عمده نظریات آلمان و فرانسه که در بخش تعاملات اروپایی فعالیت دارند، در چوکات شروع سکوی همکاری میان کانون های نظریات هر دو کشورمان یا "کانون نظریات تلفیقی"، نخستین سیمینار مشترک را بروزهای جمعه ۸ و شنبه ۹ جولای ۲۰۱۶ میلادی (۱۸ و ۱۹ سرطان ۱۳۹۵ هجری شمسی) در صومعهء "دِی وو-دو-سِرنیِ" دایر نمودند.

آقای یوشکا فیشر معاون اسبق صدرات و وزیر امور خارجه جمهوری فدرال آلمان مهمان افتخاری این نخستین ملاقات بود.

بحران هاییکه دامنگیراتحادیهءاروپا شده است، ایجاب می کند تا یک بسیج تحکیم یافته ای از فعالان جامعهء مدنی و گفتمان مردمی در کشورهای آلمان و فرانسه انجام یابد. آغاز این روند ملاقات های کاری بوسیلهء ظرفیت کارشناسی و آزادی قدرت تحلیل اشتراک کنندگان این دید و وادیدها و آنهم در حالت حساس و امر مبرمی که بعد از همه پرسی در بریتانیا بوجود آمده است، زمینهء بروز یک گفتمان مفکوره ها را فراهم می سازد تا بدینگونه موفق به ازسرگیری روال ساخت و ساز اروپا گردید.

انتظام این نخستین سیمینار بعهدهء انستیتیوت ژاک دولور در شراکت با "تِرا نوا" گذاشته شده بود. متعاقباً، نشست آینده در کشور آلمان برگزار خواهد گردید.

شروع سیمینار یادشده در صومعهء "دیِ وو-دو-سِرنیِ" واقع سرک دوفارژی در شهر سِرنیِ ۷۸۷۲۰ ، بروی مطبوعات باز بود.

جهت دریافت معلومات مزید در زمینه : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-premier-seminaire-de-think-tanks-allemands-et-francais-sur-les

تاریخ نشر 10/07/2016

قسمت بالایی صفحه