اتحادیهء اروپا – ملاقات و گفتگوی ماریئل دوسارنِز با پییر موسکوویسی (۹ جون ۲۰۱۷ / ۱۹ جوزا ۱۳۹۶)

بروز جمعه ۹ جون ۲۰۱۷ (۱۹ جوزا ۱۳۹۶)، خانم ماریئل دوسارنِز، وزیر امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه جمهوری فرانسه با آقای پییر موسکوویسی، کمیشنر اروپا مسئول امور اقتصادی و مالی، مالیات و گمرکات ملاقات و گفتگو نمود.

JPEG

گفتگوها و تبادل نظریات میان ذوات فوق الذکر به ادامه سند تعمق و تفکر که بتاریخ ۳۱ می (۱۰ جوزا) از سوی کُمیسیون منتشر گردید، بخصوص درمورد راهکارهای تعمیق اتحاد اقتصادی و پولی و تحکیم ساحهء یورو تمرکز داشت.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-entretien-de-marielle-de-sarnez-avec-pierre-moscovici-09-06-17

تاریخ نشر 11/06/2017

قسمت بالایی صفحه