اتحادیهء اروپا – لوکزامبورگ – اشتراک ژان – مارک ایرو در شورای امور خارجه (۳ اپریل ۲۰۱۷ / ۱۴ حمل ۱۳۹۶)

بروز دوشنبه ۳ اپریل ۲۰۱۷ (۱۴ حمل ۱۳۹۶)، آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه در شورای امور خارجه منعقدهء لوکزامبورگ اشتراک ورزید.

JPEG

موارد ذیل عمدتاً مطمح مداقه و گفتمان ها قرار گرفت :

سوریه : وزرأی مذکور تحول شرایط در سوریه را به دنبال مذاکراتی که از جانب آقای ستیفن دیمیستورا، نماینده خاص سازمان ملل متحد برای سوریه در شهر ژنیو به پیش برده شد، مطالعه و بررسی نمودند. این جلسه خاصتاً بر امور آماده گیری و انسجام کنفرانس وزارتی دربارهء آیندهء سوریه و منطقه که بتاریخ ۵ اپریل (۱۶ حمل) در شهر بروکسل دایر گردید و آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه جمهوری فرانسه در آن اشتراک ورزید، تمرکز داشت.

یمن : وزرأی فوق درمورد شرایط امور بشردوستانه ای که در وضعیت بد و خیلی نگران کننده ای قرار دارد، و همچنان در قسمت تلاش های بخرچ داده شده از سوی سازمان ملل متحد در راستای انجام گفتمان، تبادل نظر نمودند.

لیبیا : بحث و گفتگو بخصوص درمورد نقش اتحادیهء اروپا، در حمایه همزمان از سعی و تلاش های سازمان ملل متحد، جهت بخشیدن یک جهش و تحرک جدید به روند سیاسی و برای اینکه منابع لیبیایی بنفع مردم لیبیا از جانب مقامات مشروع این کشور بهره برداری شود، اختصاص یافته بود. موضوع نقش حکومت تفاهم ملی لیبیا در عرصهء تأمین امنیت و نظارت بر موج پناهجویی ها نیز در قلب تبادل نظریات قرار گرفت.

جمهوریت سابق یوگوسلاویای مقدونیه : یک تبادل دیدگاه ها دربارهء بحران سیاسی در کشور مقدونیه صورت پذیرفت.
برعلاوه، وزرأی فوق الذکر با آقای عبدالغیث، منشی عمومی "لیگ" عرب نیز ملاقات و گفتگو نمودند، و با نامبرده بحران های اصلی در شرق نزدیک و شرق میانه و معضلات فراراه روند صلح را مطرح ساختند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/derniers-cag-cae/article/union-europeenne-luxembourg-participation-de-jean-marc-ayrault-au-conseil

تاریخ نشر 05/04/2017

قسمت بالایی صفحه