اتحادیهء اروپا – عقد توافقنامهء مقر مرجع باصلاحیت بانکداری اروپا (پاریس، ۶ مارچ ۲۰۱۹ / ۱۵ حوت ۱۳۹۷)

بروز چهارشنبه ۶ مارچ ۲۰۱۹ میلادی (۱۵ حوت ۱۳۹۷ هجری شمسی)، خانم ها ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی نزد وزیر اروپا و امور خارجه، اَنییِس پَنیِ-روناِشِر، منشی دولت نزد وزیر اقتصاد و مالیه جمهوری فرانسه و آقای جو سوینجِدوو، رئیس مرجع باصلاحیت بانکداری اروپا، توافقنامهء مقر مرجع باصلاحیت بانکداری اروپا (ای.بی.او.) را امضأ کردند.

JPEG

مرجع باصلاحیت بانکداری اروپا یک آژانس اروپایی است که مأموریت تضمین مقررات و مواظبت احتیاطی کارآ و سازگار سکتور بانکی بسطح اتحادیهء اروپا را بعهده دارد. به تعقیب اتخاذ تصمیم دولت شاهی انگلستان مبنی بر خروج اش از اتحادیهء اروپا، وزرأی کشورهای اروپایی بتاریخ ۲۰ نوامبر ۲۰۱۷ میلادی (۲۹ عقرب ۱۳۹۶ هجری شمسی) تصمیم به انتقال این مرجع باصلاحیت بانکداری از لندن پایتخت انگلستان به پاریس گرفتند. این امر بوضوح و بگونهء انکار ناپذیری بیانگر جذابیت شهر پاریس پایتخت جمهوری فرانسه و ساحات گرد و نواحی این شهر پویا است.

JPEG

عقد توافقنامه مقر، به جابجایی مجدد مرجع باصلاحیت بانکداری اروپا در سرزمین فرانسه رسمیت و مشروعیت می بخشد.

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-signature-de-l-accord-de-siege-de-l-autorite-bancaire

تاریخ نشر 07/03/2019

قسمت بالایی صفحه