اتحادیهء اروپا – سی و مین سالگرد برنامهء "اِراسموس+" (۹ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۰ جدی ۱۳۹۵)

بروز دوشنبه ۹ جنوری ۲۰۱۷ (۲۰ جدی ۱۳۹۵)، آقای هرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپایی در آغاز سرتا سری مراسم جشن سی و مین سالروز برنامهء "اِراسموس+" یا برنامهء اروپایی برای معارف، تعلیمات، جوانان و ورزش، در اودِئون – تئاتر اروپا اشتراک ورزید.

JPEG

همچنان چندین تن از باقی اعضای حکومت فرانسه در این مراسم شرکت نمودند : خانم نجات والو – بالقاسم، وزیر معارف، تحصیلات عالی و تحقیقات، خانم مریم الخُمری، وزیر کار، شغل، تعلیمات مسلکی و گفتگوی اجتماعی و آقای پتریک کانِر، وزیر شهر، جوانان و تربیت بدنی.

از ۳۰ سال بدینسو، حدوداً ۵ میلیون شهروند از این برنامهء نمادین در راستای تقرب مردم اروپایی مستفید شده که بیش از یک میلیون تن این افراد در فرانسه از آن بهره برده اند. این برنامه یکی از زیباترین موفقیت های اروپا محسوب می گردد. فرانسه برای اینکه هرچه بیشتر جوانانی مصروف تعلیمات مسلکی و فراگیری فنون بتوانند از تحرک و آمد و شُد در اروپا بهره مند شوند، خواهان تطبیق برنامهء "اِراسموس" برای همگان است.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-trentieme-anniversaire-du-programme-erasmus-09-01-17

تاریخ نشر 10/01/2017

قسمت بالایی صفحه