اتحادیهء اروپا – روز اروپا (۹ می ۲۰۱۸ / ۱۹ ثور ۱۳۹۷)

روز اروپا از ابلاغیهء مورخ ۹ می سال ۱۹۵۰ میلادی (۱۹ ثور سال ۱۳۲۹ هجری شمسی) آقای روبِرت شومَن، وزیر امور خارجه وقت فرانسه یادبود بعمل می آورد که موصوف آن را در تالار ساعت وزارت امور خارجه جمهوری فرانسه -"کیِ دورسیِ" قرائت نمود، و امروز متن موسس ساخت و ساز اروپا محسوب می گردد.

JPEG

ما، طی روز ۹ می در سرتاسر اروپا از تعلق و وابستگی مان به اتحادیه ای که در آن از بیش از شصت سال بدینسو صلح و ثبات، آزادی ها و حفاظت از حقوق، رفاه و همبستگی متوازیاً استقرار داشته و تأمین گردیده است، تجلیل می نماییم.

جمهوری فرانسه در راستای بنیان گذاری مجدد اروپا متعهد، وحامل یک هدف و آرزوی نیرومند برای اتحادیهء اروپا است : یعنی، یک حاکمیت مجدداً تعریف شده، یک وحدت تحکیم یافته برمحور ارزش های مان، یک مردم سالاری پویا و زنده.

روز اروپای سال ۲۰۱۸ میلادی (۱۳۹۷ هجری شمسی)، یک روز آغاز کارزار نخستین مشاوره و نظرخواهی شهروندی بواسطهء خطوط مجازی اتحاد ملل اروپایی ای که مکمله تدویر گردهم آیی های عینی در ۲۷ دولت عضو است، نیز بشمار می آید. کُمیسیون اروپا بعد از ظهر یوم مذکور یک دور مشاوره و نظرخواهی را در ۲۴ لسان، و با فراخوان ۴۵۰ میلیون شهروند اروپایی به ابراز نظر و دیدگاه شان در یک سوال نامه قابل دسترس به لسان فرانسوی که از سوی یک پَنِل شهروندی تعبیه شده بود، گشود (http://www.quelleestvotreeurope.fr/).

جهت رقم زدن یوم اروپا، صبح همان روز خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپا با جوانان اروپایی درمورد قاطعیت مان در راستای ایجاد مجدد اروپا و کارزار مشوره و نظرخواهی شهروندی مباحثه و تبادل نظر نمود. خانم وزیر مسئول، بساعت دو و نیم بعد از ظهر در یک گفتمانی درمورد اتحادیهء اروپا در برابر چالش های امنیت، مهاجرت ها و مرزها در سِنا (مشرانو جرگه) اشتراک ورزید، و بساعت پنج عصر روز مذکور معهء آقایان بنیامین گریوو سخنگوی حکومت و پَکوم روپین وکیل مردم، یک نشستی مشاوره و نظرخواهی شهروندی را دایر نمود.

JPEG

جهت دریافت معلومات مزید :
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-journee-de-l-europe-09-05-18

تاریخ نشر 14/05/2018

قسمت بالایی صفحه