اتحادیهء اروپا - تفویض جایزهء معارف به اروپا (بروکسِل، ۲۰ سپتامبر ۲۰۱۶ / ۳۰ سنبله ۱۳۹۵)

آقای هَرلِم دِزیر، منشی دولت مسئول امور اروپا، بروز سه شنبه ۲۰ سپتامبر (۳۰ سنبله) همراه با همتایان آلمانی و پولندی اش، آقایان میکائل روت و کونراد سزیمَنسک، جایزهء معارف به اروپا را تحت عنوان "استعدادهای جوان اروپایی" به متعلمین فرانسوی، آلمانی، پولندی و اوکراینی که از ۱۴ تا ۱۶ سال سن دارند، اعطأ نمود.

JPEG

هدف از این کانکوری که در سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۴) بمیان آمد، آگاهی دهی به جوانان کمتر از ۲۱ سال عمر، از تعاملات اروپایی است. کانکور یادشده از سوی بنیاد هیپوکرِن تنظیم می گردد. هر سال جهت بسط تبادلات و مراودات بین جوانان، از یک کشوری که عضو اتحادیهء اروپا نیست، دعوت بعمل می آید : امسال مهمان این کانکور تعلیمی، کشور اوکراین بود.

جهت دریافت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-remise-du-prix-de-l-education-a-l-europe-20-09-16

تاریخ نشر 21/09/2016

قسمت بالایی صفحه