اتحادیهء اروپا – ایتالیا – ملاقات و گفتگوی خانم ناتالی لوازو با همتای ایتالوی اش (پاریس، ۲۸ جون ۲۰۱۷ / ۷ سرطان ۱۳۹۶)

خانم ناتالی لوازو، وزیر مسئول امور اروپایی فرانسه جهت انجام یک گفتگوی کاری و وظیفوی، از آقای ساندرو گوزی، معاون منشی دولت مسئول امور اروپایی ایتالیا پذیرایی بعمل آورد.

وزرأی نامبرده آنچنانیکه از جانب رئیس جمهور فرانسه و رئیس شورای ایتالیا بتاریخ ۲۱ می (۳۱ ثور) در زمینه تصمیم اتخاذ گردیده بود، در راستای تحکیم همکاری مان در پیوند با مسائل بزرگ اروپایی، سعی و تلاش ورزیده و امور مربوطه را به پیش بردند.

ذوات فوق الذکر، فردای اجلاس شورای اروپایی مورخ ۲۲ و ۲۳ جون (۱ و ۲ سرطان)، بخصوص پرونده های وابسته به دفاع اروپا، سیاست تجاری اروپا و پناهجویی ها را به مداقه و بررسی گرفتند. برعلاوه، آنها ترتیبات و آمادگیری ها را در قبال اختتام انقریب تعهدات و امور دوجانبه و منطقوی، منجمله نشست عالی در بابت بالکان های غربی که بتاریخ ۱۲ جولای (۲۱ سرطان) در شهر تریئست برگزار می شود، مطمح بحث و تبادل نظر قرار دادند.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/dossiers-pays/italie/evenements/article/union-europeenne-italie-entretien-de-nathalie-loiseau-avec-son-homologue

تاریخ نشر 12/07/2017

قسمت بالایی صفحه