اتحادیهء اروپا – انتخاب آقای ویتوریو تاجانی بحیث رئیس پارلمان اروپا (۱۶ جنوری ۲۰۱۷ / ۲۷جدی ۱۳۹۵)

فرانسه از انتخاب آقای ویتوریو تاجانی بحیث رئیس پارلمان اروپا استقبال نموده و به نامبرده موفقیت تام را در اجرای وظایف محوله طی دورهء ریاست اش آرزومند است.

تجربه و تعهد اروپایی آقای تاجانی، جهت مقابله کارآ با چالش های که گریبان گیر اتحادیهء اروپا گردیده است، در رأس شورای ستراسبورگ برگه های عمده برندگی شمرده می شود.

موجودیت پارلمان اروپا برای کشور فرانسه، جهت ارائهء جوابات عملی به نیازمندی های شهروندان اروپا، بخصوص در عرصهء امنیت، حاکمیت بر مرزهای بیرونی اتحادیه، اشتغال و سرمایه گذاری و همچنان تعمیق اروپای اجتماعی، یک نهاد الزامی و اجتناب ناپذیر بحساب می آید.

جهت معلومات بیشتر :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-election-de-m-vittorio-tajani-a-la-presidence-du-parlement

تاریخ نشر 19/01/2017

قسمت بالایی صفحه