اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان – مارک ایرو در جلسهء غیر رسمی وزرأی امور خارجه (مالت، ۲۸ اپریل ۲۰۱۷ / ۸ ثور ۱۳۹۶)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی جمهوری فرانسه، بروز جمعه ۲۸ اپریل (۸ ثور) در جلسه غیر رسمی وزرأی امور خارجه اتحادیهء اروپا که تحت رهبری مالت تنظیم گردیده بود، اشتراک ورزید.

JPEG

این ملاقات و گفتگو زمینهء تبادلات عمیق و همه جانبه را میان شرکا و همچنان برقراری تماس ها با وزرأی کشورهای نامزد به پیوستن با اتحادیهء اروپا را مساعد نمود.

تبادل نظریات بر محور نکات ذیل متمرکز بود :

- ترکیه : وزرأی مذکور تحول اوضاع و شرایط، و زوایای مختلف رابطه میان اتحادیه اروپا و کشور ترکیه را در مقطع زمانی و فضای که با همه پرسی مورخ ۱۶ اپریل (۲۷ حمل) دربارهء تعدیل قانون اساسی ترکیه، و تصمیم مجمع پارلمان شورای اروپا در بابت تطبیق یک میکانیزم پیگیری و اتخاذ تدابیر سرکوبگرانهء مقامات ترکی رقم خورده است، مطمح بحث قرار دادند ؛

- جهان شمولی و چالش های نظام چندجانبه : مذاکرات درمورد نقش عمده موسسات بین المللی در قبال مهار و منظم ساختن پدیدهء جهان شمولی، بخصوص در عرصهء تجارت و برای ارتقای داعیهء صلح و تأمین امنیت بین المللی و انکشاف، تمرکز یافت ؛

- راهبرد عمومی اتحادیه : پیشرفت های بدست آمده بعد از انعقاد شورای اروپا در ماه دسامبر ۲۰۱۶ (قوس/جدی ۱۳۹۵)، علی الخصوص جهت ازسرگیری برنامهء اروپای دفاعی مورد مداقه و ارزیابی واقع گردید. امر بسزای است که تلاشهای بخرچ داده شده در قبال تمویل مالی پیگیری شود.

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/union-europeenne-participation-de-jean-marc-ayrault-a-la-reunion-informelle-des

تاریخ نشر 30/04/2017

قسمت بالایی صفحه