اتحادیهء اروپا – اشتراک ژان – مارک ایرو در شورای امور خارجی (بروکسل، ۶ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۶ حوت ۱۳۹۵)

آقای ژان – مارک ایرو، وزیر امور خارجه و انکشاف بین المللی فرانسه بتاریخ ۶ مارچ ۲۰۱۷ میلادی مطابق به ۱۶ حوت ۱۳۹۵ هجری شمسی در شورای امور خارجی اشتراک ورزید.

JPEG

نکات ذیل در گفتگوها مطرح گردید :

امنیت و دفاع : وزرأی حاضر در این شورا با وزرأی دفاع درمورد آغاز دفاع اروپا مطابق به تصامیم اتخاذ شده بواسطهء شورای اروپایی در سال ۲۰۱۶ میلادی یک ارزیابی مرحلی ای را انجام دادند. تبادل نظریات دربارهء نخستین پیشنهادات نماینده عالی صورت گرفت و ضرورت به تمویل دهی بهتر (صندوق وجهی اروپا برای دفاع، فعالیت بانک اروپا برای سرمایه گذاری در همین عرصه، میکانیزم آتِنا برای تمویل عملیات نظامی در قبال امنیت و دفاع) تذکار یافت. شورای اروپایی بروز های ۹ و ۱۰ مارچ ۲۰۱۷ (۱۹ و ۲۰ حوت ۱۳۹۵) این مسئله را ارزیابی نمود.

بالکان های غربی : وزرأی یادشده اوضاع در این ساحه، همگامی با اصلاحات بوسیله اتحادیهء اروپا و حمایت اش از بخش امنیت را مطمح بحث و مطالعه قرار دادند ؛

بیجاشدن ها و پناهجویی ها : بعد از تشکیل جلسه عالی غیر رسمی مالت در ماه فبروری، وزرأی فوق الذکر امور شورای اروپایی را با تشریک تحلیل های شان در بابت شرایط مدیترانه مرکزی و نخستین نتایج ابزاری که اتحادیهء اروپا خودرا با آن مجهز ساخت، بروز های ۹ و ۱۰ مارچ (۱۹ و ۲۰ حوت) آماده نمودند (بنیاد مالی اعتباری و بخصوص معاهده های پناهجویی) ؛

روند صلح در شرق نزدیک : وزرأی مذکور تهدیداتی که شدیداً متوجه روند صلح است و ضرورت به حمایت از راه حل بسوی موجودیت دو دولت را تحت جر وبحث گرفتند ؛
جمهوری دموکراتیک کانگو : گفتگو دربارهء روند گفتمان سیاسی ای که از سوی کنفرانس اسقفی ملی کشور کانگو به پیش برده می شود و مشکلاتی که این روند با آنها مواجه می باشد، نیز تمرکز داشت.

وزرأی مذکور در حاشیه این نشست با آقای سمع شکری همتای مصری شان طعام چاشت را صرف نمودند.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/derniers-cag-cae/article/union-europeenne-participation-de-m-jean-marc-ayrault-au-conseil-affaires

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه