اتحادیهء اروپا – اشتراک ماتیاس فِکل در جلسه غیر رسمی وزرأی تجارت (لا والِت، ۲ – ۳ مارچ ۲۰۱۷ / ۱۲ – ۱۳ حوت ۱۳۹۵)

بتاریخ ۲ و ۳ مارچ ۲۰۱۷ (۱۲ و ۱۳ حوت ۱۳۹۵)، آقای ماتیاس فِکل، منشی دولت مسئول تجارت خارجی، ارتقای بخش سیاحت و امور فرانسوییان مقیم خارج در جلسه غیر رسمی وزرأی تجارت اتحادیهء اروپا در شهرک لا والِت اشتراک ورزید. نامبرده موقف فرانسه را درقبال عصری سازی ابزار دفاع تجارتی و اصلاحات شیوهء محاسبه حقوق ضد افزایش قیم اجناس استهلاکی و همچنان تطبیق الگوی جدید برای حل و فصل اختلافات بالای سرمایه گذاری در چوکات یک مرجع قانونی چند جانبه سرمایه گذاری ها را مجدداً یادآور گردید.

ضمن این نشست، وزرأی تجارت درمورد روابط میان اتحادیهء اروپا و ایالات متحده امریکا نیز تبادل نظر نمودند.

جهت معلومات مزید : http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/actualites-europeennes/article/ue-participation-de-matthias-fekl-a-la-reunion-informelle-des-ministres-charges

تاریخ نشر 05/03/2017

قسمت بالایی صفحه