اتحادیهء اروپا – اشتراک خانم ماریئل دوسارنِز در شورای امور عمومی (بروکسِل، ۲۲ می ۲۰۱۷ / اول جوزا ۱۳۹۶)

خانم ماریئل دوسارنِز، وزیر، مسئول امور اروپایی نزد وزیر دولت در امور خارجه جمهوری فرانسه در شورای امور عمومی اتحادیهء اروپا که بروز دوشنبه۲۲ می ۲۰۱۷ میلادی (اول جوزا ۱۳۹۶ هجری شمسی) در شهر بروکسِل دایر گردید، از کشور فرانسه نمایندگی نمود.

JPEG

در شورای یادشده ۲۷ تن از وزرأی دول اروپایی، جهت اعلام وضع و تصویب شان، امر یک تصمیمی مبنی بر صدور جواز گشایش مذاکرات با بریتانیا را در قبال خروج این کشور از اتحادیهء اروپا و طرزالعمل مذاکرات مربوطه مورد بحث و ارزیابی همه جانبه قرار دادند.

JPEG

جهت معلومات مزید :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/europe/evenements-et-actualites-lies-a-la-politique-europeenne-de-la-france/conseils-affaires-generales-et-affaires-etrangeres/derniers-cag-cae/article/union-europeenne-participation-de-marielle-de-sarnez-au-conseil-affaires

تاریخ نشر 21/05/2017

قسمت بالایی صفحه